جدول ترکيب صادرات سنگاپور در سال‌هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۹۵

اقلام صادراتي ۱۹۶۰ 1995
s/m % s/m %
حيوانات زنده و محصولات غذايي 462 13/5 ۳۵۵۴ ۲/۱
آشاميدنى‌ها و دخانيات 70 2/1 ۲۲۷۴ ۱/۴
مواد خام 1558 45/5 ۲۴۰۵ ۱/۴
سوخت‌هاى معدني 392 11/4 ۱۳،۸۵۸ ۸/۳
روغن‌هاى حيوانى ونباتي 50 1/5 ۷۱۸ ۰/۴
مواد شيميايي 86 1/5 ۹۹۹۹ ۶
کالاهاى صنعتى (کارخانه‌اي) 315 9/2 ۱۰،۶۱۴ ۶/۳
لوازم و ماشين‌آلات (۱) 235 6/9 ۱۱۰،۰۰۷ ۶۵/۷
توليدات صنعتى نيمه‌ساخته 99 2/9 ۱۲،۵۵۲ ۷/۵
اقلام متفرقه 210 6/1 ۱۵۳۲ ۰/۹
کل 3427 ۱۰۰ ۱۶۷،۵۱۵ ۱۰۰


مأخذ: شوراى توسعهٔ تجارت سنگاپور (TDB,1996)


از طرف ديگر ترکيب صادراتى داخلى (Domestic Export) سنگاپور نيز به‌طور مؤثر از يک صادرات داخلى مبتنى بر کالا در ۱۹۶۰ به يک صادرات داخلى مبتنى بر توليدات صنعتى تغيير نمود. کالاهاى صنعتى ۲/۷۷%، تقريباً چهار پنجم از صادرات داخلى سنگاپور را تشکيل مى‌داد.

جدول ترکيب صادرات داخلى سنگاپور در سال‌هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۹۵

اقلام صادراتي ۱۹۶۰ 1995
s/m % s/m %
حيوانات زنده و محصولات غذايي 48 22/3 1197 1/2
آشاميدنى‌ها و دخانيات ۲۱ ۹/۶ ۴۸۳ ۰/۵
مواد خام ۹ ۴/۱ ۵۷۹ ۰/۶
سوخت‌هاى معدني ۰ ۰ ۱۳۷۲۲ ۱۳/۹
روغن‌هاى حيوانى ونباتي ۲۰ ۹/۴ ۳۳۳ ۰/۳
مواد شيميايي ۲۷ ۱۲/۳ ۵۶۲۱ ۵/۷
کالاهاى صنعتى (کارخانه‌اي) ۵۱ ۲۳/۳ ۲۹۲۴ ۳
لوازم و ماشين‌آلات (۱) ۱۷ ۷/۵ ۶۷۷۵۱ ۶۸/۸
توليدات صنعتى نيمه‌ساخته ۲۵ ۱۱/۳ ۵۳۳۲ ۵/۴
اقلام متفرقه 0 0 ۵۳۲ ۰/۵
کل ۲۱۷ ۱۰۰ ۹۸۴۷۳ ۱۰۰

مأخذ: هيئت توسعهٔ تجارت سنگاپور (TDB)، ۱۹۹۶


در اثر تمرکز بر صنعتى شدن ، ترکيب واردات سنگاپور نيز به‌طور مؤثرى تغيير کرد اقلام صنعتى يا محصولات صنعتى ۷۸/۷ درصد از کل واردات سنگاپور در سال ۱۹۹۵ را تشکيل مى داد .

جدول ترکيب واردات سنگاپور در سال‌هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۹۵ ترکيب واردات سنگاپور (ميليون دلار سنگاپور)

اقلام صادراتي ۱۹۶۰ 1995
s/m % s/m %
حيوانات زنده و محصولات غذايي ۶۷۹ ۱۶/۶ ۵۱۵۳ ۲/۹
آشاميدنى‌ها و دخانيات ۷۱ ۱/۷ ۲۰۲۴ ۱/۱
مواد خام ۱/۵۲۱ ۳۷/۳ ۲۰۸۶ ۱/۲
سوخت‌هاى معدني ۵۹۱ ۱۴/۵ ۱۴،۲۰۴ ۸
روغن‌هاى حيوانى ونباتي ۳۹ ۱ ۷۵۳ ۰/۴
مواد شيميايي ۱۲۷ ۳/۱ ۱۱،۳۸۵ ۶/۵
کالاهاى صنعتى (کارخانه‌اي) ۴۶۹ ۱۱/۵ ۱۹،۱۹۱ ۱۰۹
لوازم و ماشين‌آلات (۱) ۲۸۸ ۷/۱ ۱۰۲،۰۵۵ ۵۷/۹
توليدات صنعتى نيمه‌ساخته ۲۱۵ ۵/۳ ۱۷،۳۹۰ ۹/۹
اقلام متفرقه ۸۱ ۲ ۲۰۷۲ ۱/۲
کل ۴۰۷۸ ۱۰۰ ۱۷۶،۳۱۴ ۱۰۰


(۱) . لوازم و ماشين‌آلات شامل اقلام الکترونيکي، ماشين‌هاى توليد نيرو، گيرنده‌هاى راديويى و تلويزيوني، ماشين‌آلات صنعتى کشورهاى بزرگ و کوچک، تجهيزات نفتى و وسايل نقليهٔ جاده‌اى مى‌باشد.


مأخذ : هيئت توسعهٔ تجارت سنگاپور (TDB) ، ۱۹۹۶