شرکت‌ها براى همهٔ کالا‌هاى وارداتى به سنگاپور بايد اظهارنامهٔ داخلى داشته باشند. اکثر کالاها مى‌توانند بدون مجوز واردات شوند. فقط واردات موارد معدودى مانند فندک‌هاى به شکل هفت‌‌تير ممنوع است. واردات کالاهايى که به گفتهٔ دولت تهديدى براى سلامت و امنيت و عفت اجتماعى باشد بايد کنترل گردند . مجوز واردات براى اقلام زير مورد نياز مى‌باشد : داروها و کالاهاى مربوط به داروسازى ، مواد شيميايى خطرناک و فيلم‌ها و مهمات.


شرکت‌هايى که مى‌خواهند کالاهاى تحت کنترل را به سنگاپور وارد کنند، بايد مجوز واردات آنها را از نمايندگان مجاز وابسته به دولت دريافت کنند.


شرکت‌هاى مورد نظر بايد اظهارنامه خروج يا ورود کالاها را به کنترل‌کنندهٔ صادرات يا واردات تحويل دهند. سنگاپور يک سيستم الکترونيکى اسناد تجارى را معرفى کرده است. (به نام شبکه تسهيلات اسناد واردات /صادرات (Trade Net to facilitate Import/Export) که اين سيستم امور مربوط به فرآيند صادرات و واردات کالاها در سنگاپور با حداقل تأخير انجام مى‌دهد. به‌وسيلهٔ اين شبکه، کاربران به اظهارنامه‌هاى صادراتى و وارداتى خود را بصورت الکترونيکى در اختيار خواهند داشت.


شرکت‌هايى که کالاها را در سنگاپور صادر يا وارد مى‌کنند، بايد با هيئت توسعه تجارت قراردادى براى شمارهٔ ثبت مرکزى داشته باشند و قبل از اينکه اسناد و مجوزهاى لازم را بدست بياورند، نبايد در تعهدات مالى و قراردادى وارد شوند.


براى کالاهايى که به‌صورت موقتى وارد سنگاپور مى‌شوند تا صادرات مجدد بشوند، شرکت‌ها مى‌توانند با مجوز (ATA Carnet)را از اطاق بازرگانى سنگاپور (International Chamber of Commerce) دريافت کنند تا در مقابل پرداخت ماليات يا ديگر وظايف وارداتى معاف گردند. نکتهٔ قابل توجه در اين زمينه اين است که اگر کالاى وقتى که در حال ورود مى‌باشد، از اقلامى که احتياج به کنترل دارند باشد، شرکت‌ها بايد مجوز واردات آن را از نمايندگى‌هاى مجاز دولتى بگيرند (۱).


(۱) . به سايت اينترنتى زیر مراجعه گردد:


http://www.tradeport.org/ts/countries/Singapore/regs.html/

حقوق گمرکى

در سنگاپور ارزش‌گذارى براى مقاصد براساس تعريف بروسلز Brussels از ارزش BDV انجام مى‌شود. مفهوم اصليBDV آن است که ارزش قابل سنجش مالياتى ، همان قيمت معمولى يا قيمت واردات کالاها در بندر يا محلّى که کالا وارد مى‌شود، در نظر گرفته مى‌شود. علاوه بر اين فرض مى‌شود که فروش در يک بازار آزاد بين فروشنده و خريدار مستقل انجام مى‌شود.


هزينه بيمه، ترابرى (حمل و نقل)، هزينه‌هاى توزيع و انتقال کالا و تمام هزينه‌هاى مربوط به فروش و حمل کالاها در محاسبهٔ ماليات منظور مى‌شود. صادرکنندگان بايد مطمئن باشند که مقادير اعلام شدهٔ کالاها براى محاسبهٔ ماليات، درست و صحيح باشد. اگر ارزش کالاها کمتر از حد واقعى اعلام شده باشد، مؤسسه ماليات‌ها و ماليات‌هاى غيرمستقيم را افزايش داده و جريمه سختى نيز ممکن است در اين حالت اعمال شود .

نرخ تعرفه‌ها

سنگاپور عموماً بندرى آزاد است و اقتصادى آزاد دارد. بيشتر از ۹۶ درصد از کل واردات اين کشور بدون اخذ تعرفه و عوارض انجام مى‌گيرد. تنها استثناء‌ها در اين مورد تعرفه‌هاى سنگينى است که براى واردات اتومبيل، تيلر، بنزين و سيگار دريافت مى‌شود.

ماليات‌هاى وارداتى

ماليات کالاها و خدمات (Goods and Services Tax) مالياتى براى مصرف داخلى در سنگاپور است و هنگامى پرداخت مى‌شود که مشتريان از کالاها و خدمات ثبت‌شده در (GST) استفاده کند. نرخ ماليات در حدّ ۳ درصد است، قانون (GST) مى‌گويد: ماليات کالاها و خدمات بايد براى عرضهٔ کالاها و خدمات در سنگاپور و ... و براى واردات کالاها و خدمات به سنگاپور پرداخت شود.


تمام کالاهاى واردشده به سنگاپور چه براى مصرف داخلى و چه براى صادرات مجدد، مشمول ماليات هستند، به جز کالاهايى که توسط مدير حسابرسى (GST) معاف شده باشند .(هر ساله فهرستى از کالاهاى معاف ازماليات (GST) از طرف ادارهٔ درآمدهاى اين جزيره منتشر مى‌شود).


ماليات واردات (GST) بايد به مؤسسه عوارض گمرکى و مالياتى در محل ورود جنس پرداخت شود. اين ماليات بدون در نظر گرفتن اينکه واردکننده تاجر يا مشترى نهايى باشد، اخذ مى‌گردد. در محل پياده‌سازى براساس ارزش (CIF) کالا،ماليات (GST) به‌صورت زير اخذ مى گردد: (Country Commercial Guides For Fy 2000;Report Prepared)


ارزشCIF واردات =۸۰ $ S (دلار سنگاپور)


عوارض گمرکى واقعى =۲۰ $ S


ارزش واردات = ۱۰۰ $ S


GST (ماليات واردات ) = ۱۰۰ ضربدر ۳ درصد = 3 $ S


براى گرفتن اطلاعات بيشتر در زمينه ماليات‌ها مى‌توان با آدرس زير تماس بگيريد:


Singapore 307987
Tel: 65/356-8233
Fax: 65.351-3553
Contact: Mr.Koh Soo How, Manager Tax Audi
Website: www.iras.gov.sg/info/gst/gst/.html/