طبق نظر دولت مکزيک، مکانيزم اعطاء مجوزهاى وارداتى با نظرات گات که در بخش مربوط به مجوزهاى وارداتى آمده است، هماهنگى دارد. وزارت بازرگانى و توسعه صنعتي، هنگام بررسى تقاضانامه‌هاى ورود کالا، وضعيت توليد داخلى و ضرورت عرضه فورى کالاها به بازارهاى داخلى و همچنين موافقت‌نامه‌هاى تجارى امضاء شده توسط مکزيک را مدّنظر قرار مى‌دهد. اين وزارت‌خانه ۶/۰ درصد ارزش اظهارنامه بعلاوه ۴۶ پزو جديد را بعنوان ماليات اعطاء مجوز اخذ مى‌کند.

در گذشته يکى از عوامل محدود کننده رژيم وارداتى مکزيک مجوزهايى بود که بايستى براى ورود کالا اخذ مى‌شدند و بعنوان ابزار مؤثرى در جهت کاهش واردات در دوران عدم ثبات (بعنوان نمونه در بحران تراز پرداخت‌هاى سال ۱۹۸۲) بکار گرفته مى‌شد و اين مجوزها تقريبا کليه واردات کشور را دربر مى‌گرفت.


در اواسط سال ۱۹۸۵، ضرورت اخذ مجوز براى بعضى از کالاهاى واسطه‌اي، سرمايه‌اى و مصرفى مرتفع گرديد. از آن پس، مکزيک بطور چشمگيرى اين ضرورت را کاهش داده است. در حال حضار واردات تعداد محدودى کالا نياز به مجوزهاى وارداتى دارد که عمدتا شامل محصولات کشاورزى مى‌باشند. علاوه بر محصولات کشاورزي، ورود نفت و فرآورده‌هاى نفتي، سلاح و مهمات، اتومبيل‌هاى خاص و مواد دارويى (بطور موقت) نياز به مجوز دارند. در حال حاضر اخذ مجوز براى واردات از وزارت بازرگانى و توسعه صنعتى (SECOFI) در مورد ۱۹۸ قلم کالا (۷/۱ درصد کل کالاها) اعمال مى‌شود. در سال ۱۹۹۱، کمتر از ۱۰ درصد کل ارزش واردات کشور نيازمند اخذ مجوز بوده‌اند که نسبت به سال‌هاى قبل کاهش قابل ملاحظه‌اى يافته است.


تا ژانويه سال ۱۹۹۳، تنها ۱۹۲ قلم تعرفه‌اى نيازمند اخذ مجوز بودند.


بر طبق اعلام دولت مکزيک، مجوزهاى وارداتى فعلى به دلايل متعدد بايستى حفظ شوند:


کنترل واردات فرآورده‌هاى نفتى بر طبق قانون اساسى کشور انجام مى‌شود که بر اساس آن استخراج و تجارت فرآورده‌هاى نفتى و هيدروکربن‌ها را در اختيار دولت قرار داده است.


مجوزهاى وارداتى براى محصولات کشاورزى نيز بدلايل زير انجام مى‌شود:


الف. مقابله با انحرافات بازارهاى جهانى بعلت سياست‌هاى حمايتى و سوبسيدهاى صادراتى بعضى از کشورها (بعنوان نمونه در مورد گندم، ذرت، جو و شيرخشک)


ب. تثبيت نوسانات شديد قيمت‌هاى بين‌المللى (در مورد کالاهايى نظير قهوه و لبنيات)


ج. در نظر گرفتن تفاوت‌هاى ايجاد شده در ساختار تقاضا (در مورد تخم مرغ، گوشت، مرغ، روغن و چربى‌هاى حيوانى و انگور)


د. کاهش هزينه‌هاى تعديل در برخى از زيربخش‌هاى خاص (مثل دانه‌هاى روغني)


و. بکارگيرى ممنوعيت‌هاى وارداتى بدلايل رعايت مسائل زيست محيطي.


از ژانويه سال ۱۹۹۰، دولت مکزيک اقدام به آزادسازى تدريجى بخش دارويى نمود و تا دسامبر سال ۱۹۹۱، تنها ۲۴ قلم دارو نياز به اخذ مجوزهاى وارداتى داشت که اين تعداد نيز تا اواخر سال ۱۹۹۳ آزاد گرديد. همين رويه نيز از نوامبر سال ۱۹۹۰ براى صنعت اتومبيل در پيش گرفته شد و تا اکتبر سال ۱۹۹۴ ادامه داشته است.


محصولات ديگرى نيز هستند که ورودشان توسط ساير وزارت‌خانه‌ها نظير، وزارت‌خانه‌هاى کشاورزى و منابع آبي، شيلات، بهداشت، توسعه اجتماعي، انرژي، معادن و صنايع دولتى و دفاع ملى کنترل مى‌شود.


مجوزهاى وارداتى براى مدت ۹ ماه اعتبار دارند که مى‌توان آن را براى مدت ۳ ماه ديگر نيز تمديد نمود. نيازهاى وارداتى ۲۰ درصد بيش از واردات واقعى دوره قبلى ارزيابى مى‌شود و اين رقم در صورت اثبات قابل افزايش است. مجوزهاى جديد تنها در صورتى صادر مى‌شوند که متقاضى بتواند ثابت کند که حداقل ۷۰ درصد مجوزهاى قبلى بطور مؤثر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. براى برخى از محصولات، امکان صدور مجوز واردات بصورت نامحدود بر حسب کالا (Open - Ended) وجود دارد که بر اساس آن واردات در طى يک دوره ۶ ماه تا يک سال بدون محدوديت صورت مى‌گيرد.


به تقاضا براى اخذ مجوز ورود کالايى که در داخل توليد مى‌شود و يا جانشين نزديک آن در داخل وجود داشته باشد، پاسخ مثبت داده نمى‌شود. وزارت بازرگانى و توسعه صنعتى حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز بايستى به تقاضانامه‌هاى اخذ مجوز واردات رسيدگى کند. از سال ۱۹۹۱ زمان صرف شده براى بررسى تقاضانامه‌ها ۷۲ ساعت تعيين شده است. بر اساس اظهار مسئولين مکزيک چنانچه تقاضانامه‌ها در ظرف مدت ۷۲ ساعت مورد بررسى قرار نگيرند، بطور اتوماتيک مجوز لازم صادر مى‌شود و اين مجوزها به مدت ۹ ماه اعتبار دارند.


طبق موافقت‌نامه نفتا، پنج سال پس از اجراى اين موافقت‌نامه، مکزيک بايستى ورود ۱۰ قلم تعرفه‌اي از وسائط نقليه جديد را مجاز اعلام کند. واردات مجاز وسائط نقليه ۱۰ سال پس از اجراى موافت‌نامه تحت ۲ رديف تعرفه بايستى صورت پذيرد. همچنين در طى يک دوره ۱۰ ساله ديگر مکزيک بايستى ورود کالاهاى مستعمل را بر طبق ۹۰ رديدف تعرفه مجاز اعلام نمايد. و نهايتا ۲۵ سال پس از اجراى نفتا، مکزيک لازم است ورود اتومبيل‌هاى مستعمل را تحت ۲۰ رديف تعرفه مجاز اعلام نمايد.


تراکتورهاى جاده‌اى مخصوص تريلرهاى متوسط، وسائط نقليه مسافربرى عمومي،ساير وسائط نقليه ويژه، وسائط نقليه موتورى براى حمل و نقل کالا و ساير بدنه‌هاى اتومبيل با موتور.


موتورهاى بنزيني، وسائط نقليه مسافربرى عمومي، وسائط نقليه موتورى مسافربري، وسائط نقليه موتورى مخصوص حمل کالا، ماشين‌هاى حفارى و بتون ساز.

جدول توزيع واردات مکزيک بر حسب درجه محدوديت آنها (۹۲-۱۹۸۶)

اقلام تعرفه‌اي ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ژولاى ۱۹۹۲
کل اقلام تعرفه‌اي: ۸۲۱۹ ۸۴۵۸ ۱۱۹۵۱ ۱۱۸۵۵ ۱۱۸۳۴ ۱۱۸۲۹ ۱۱۸۲۸
آزاد ۷۵۶۸ ۸۱۱۶ ۱۱۶۰۸ ۱۱۵۹۵ ۱۱۶۰۷ ۱۱۶۱۴ ۱۱۶۱۳
کنترل شده ۶۳۸ ۳۲۹ ۳۲۴ ۲۴۳ ۲۱۰ ۱۹۸ ۱۹۸
ممنوع ۱۳ ۱۳ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷
کالاهاى مصرفي: ۷۲۹ ۷۳۳ ۱۵۴۹ ۱۵۴۸ ۱۵۴۴ ۱۵۵۲ ۱۵۵۲
آزاد ۴۷۷ ۶۴۲ ۱۴۷۰ ۱۴۹۲ ۱۴۹۱ ۱۴۹۹ ۱۴۹۹
کنترل شده ۲۵۲ ۹۱ ۷۹ ۵۶ ۵۳ ۵۳ ۵۳
کالاهاى واسطه‌اي: ۵۶۲۵ ۵۹۲۸ ۸۱۸۷ ۸۰۹۶ ۸۰۸۹ ۸۰۷۶ ۸۰۷۶
آزاد ۵۲۹۳ ۵۷۱۸ ۷۹۶۹ ۷۹۳۴ ۷۹۵۱ ۷۹۵۰ ۷۹۵۰
کنترل شده ۳۲۲ ۲۱۰ ۲۱۸ ۱۶۲ ۱۳۸ ۱۲۶ ۱۲۶
کالاهاى سرمايه‌اي: ۱۸۶۲ ۱۷۸۴ ۲۱۹۶ ۲۱۹۴ ۲۱۸۴ ۲۱۸۴ ۲۱۸۳
آزاد ۱۷۹۸ ۱۷۵۶ ۲۱۶۹ ۲۱۶۹ ۲۱۶۵ ۲۱۶۵ ۲۱۶۴
کنترل شده ۶۴ ۲۸ ۲۷ ۲۵ ۱۹ ۱۹ ۱۹
کل واردات (درصد) ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
اقلام آزاد (درصد): ۷۲/۲ ۷۳/۲ ۸۳/۴ ۸۱/۶ ۸۶/۴ ۹۰/۹ ۸۹/۹
کالاهاى مصرفي ۲/۷ ۳/۶ ۱۰ ۱۵/۶ ۱۲/۵ ۱۳ ۱۲/۳
کالاهاى واسطه‌اي ۴۶/۴ ۴۹/۸ ۵۲/۸ ۵۰/۲ ۵۲/۵ ۵۳/۶ ۵۳/۲
کالاهاى سرمايه‌اي ۲۳ ۱۹/۷ ۲۰/۶ ۱۵/۸ ۲۱/۴ ۲۴/۳ ۲۴/۴
اقلام کنترل شده (درصد): ۲۷/۸ ۲۶/۸ ۱۶/۶ ۱۸/۴ ۱۳/۶ ۹/۱ ۱۰/۱
کالاهاى مصرفى (درصد) ۵/۷ ۴/۶ ۲/۳ ۵/۵ ۶/۹ ۳/۸ ۴/۶
کالاهاى واسطه‌اى (درصد) ۲۰/۲ ۲۰/۶ ۱۳/۸ ۱۱/۳ ۵/۸ ۴/۴ ۴/۱
کالاهاى سرمايه‌اى (درصد) ۱/۹ ۱/۷ ۰/۵ ۱/۵ ۰/۹ ۰/۹ ۱/۴