بر اساس مذاکرات به عمل آمده بين دولت مکزيک با سازمان‌هاى بين‌المللى و موسسات بانکى تجارى خارجي، سرانجام اين کشور به توافق‌هاى مهمى در اين راستا دست يافت. بر اساس اين توافق‌ها، کاهش قروض و بهره بدهى‌ها، اعطاى وامى‌هاى جديد و تعويق پرداخت قروض اصلي، سبب انتقال سرمايه خارجى به داخل و دريافت وام‌هاى جديد و اعتبارات از سوى اين کشور گرديد که پيش بينى مى‌شود اين ميزان به ۲% توليد ناخالص داخلى G.N.P در سال‌هاى ۱۹۹۴-۱۹۸۹ بالغ گردد.

بدهى‌هاى خارجى

مهمترين مسئله‌اى که اقتصاد مکزيک با آن رو به رو است، مسئله قروض خارجى اين کشور مى‌باشد که از حدود ۶ ميليارد دلار در سال ۱۹۷۰ به ۱۰۱،۰۳۰ ميليارد دلار در سال ۱۹۸۸ افزايش يافته است. دولت مکزيک در دهه ۷۰ به يمن درآمدهاى نفتى شروع به ايجاد پروژه‌هاى صنعتى و ملى نمود و با اتکاء به افزايش درآمدهاى ناشى از صادرات نفت، وام‌هاى کلانى از بازارهاى بين‌المللى اخذ کرد. به طورى که تنها در سال ۲۲،۱۹۸۱ ميليارد دلار از بازارهاى بين‌المللى وام دريافت نمود.


وام‌هاى فوق سبب معضل جدى براى مکزيک گرديدند. در دهه ۸۰، دولت مکزيک براى بازپرداخت اين وام‌ها و بهره آنها دست به تدابير مهمى زد. از جمله ملى کردن بانک‌ها، و کنترل نزديک به ۷۰% از بخش‌هاى اقتصادى و مذاکرات عديده يا بانک‌هاى بين‌المللى براى کم کردن بهره و طولانى نمودن اقساط بازپرداخت وام‌ها.


در سال‌هاى اخير در اثر سياست‌هاى اقتصادي، بهبودى نسبى در وضعيت اقتصادى اين کشور به وجود آمده است؛ به طورى که بر اساس برنامه‌هاى پيش بينى شده از قبيل تحديد مصرف داخلى و تشويق و توسعه صادرات و سرمايه‌گذارى‌هاى خارجي، در سال ۱۹۸۷ مکزيک توانست با ۶/۲۰ ميليارد دلار صادرات، ۵/۸ ميليارد دلار مازاد تجارى به دست آورد.


بر اثر اين موفقيت و مذاکراتى که با مقامات مالى بين‌المللى به عمل آورد قرار شد که براى بازپرداخت ۹ ميليارد دلار قرضه‌هاى بخش خصوصى ترتيب خاصى داده شود. بيش از ۳/۹۴% کل صادرات مکزيک در سال ۱۹۸۷ بايد براى پرداخت بهره وام‌هاى خارجى اختصاص مى‌يافت و اين در حالى است که ميزان کل بدهى اين کشور در سال ۱۹۸۷ بالغ بر ۱۰۷،۴۷۰ ميليارد دلار مى‌گرديد.


تغييرات اساسى در اقتصاد و ثبات بخشيدن به آن توسط مکزيک از يک طرف و درک جهانى از موقعيت و استراتژى جديد اقتصادى مکزيک از طرف ديگر به همراه حمايت‌هاى سياسى خارجي، عوامل مهم در راستاى فايق آمدن به توافق‌هاى فوق به شمار مى‌روند.


در جدول زير روند رشد قروض خارجى مکزيک از سال ۱۹۷۰ لغايت ۱۹۹۰ نشان داده شده است:

جدول قروض و بدهى‌هاى خارجى مکزيک (هزار دلار آمريکا)

سال کل بخش دولتي موسسات اعتبارى داخلي بخش خصوصي بانک مرکزي
۱۹۷۰ ۶۰۹۱ ۴۲۶۳ - ۱۸۲۸ -
۱۹۷۱ ۶۳۹۷ ۴۵۴۶ - ۱۸۳۳ -
۱۹۷۲ ۶۱۱۹ ۵۰۶۵ - ۱۰۵۴ -
۱۹۷۳ ۹۱۳۷ ۷۰۷۱ - ۲۰۶۶ -
۱۹۷۴ ۱۲۱۹۹ ۹۹۷۵ - ۲۲۲۴ -
۱۹۷۵ ۱۸۹۲۹ ۱۴۴۴۹ - ۴۴۸۰ -
۱۹۸۰ ۵۰۷۱۳ ۳۳۸۱۳ - ۱۶۹۰۰ -
۱۹۸۱ ۷۴۸۶۱ ۵۲۹۶۱ - ۲۱۹۰۰ -
۱۹۸۲ ۹۲۴۰۸ ۵۹۷۳۰ ۸۵۳۱ ۲۳۹۰۷ ۲۴۰
۱۹۸۳ ۹۳۷۷۹ ۶۶۵۵۹ ۶۹۰۹ ۱۹۱۰۷ ۱۲۰۴
۱۹۸۴ ۹۶۶۵۱ ۶۹۳۷۸ ۶۳۴۰ ۱۸۵۰۰ ۲۴۳۳
۱۹۸۵ ۹۶۵۴۷ ۷۲۰۶۱ ۴۸۲۴ ۱۶۷۱۹ ۲۹۴۳
۱۹۸۶ ۱۰۱۰۲۱ ۷۵۳۵۱ ۵۵۵۱ ۱۶۰۶۱ ۴۰۵۸
۱۹۸۷ ۱۰۷۴۷۰ ۸۱۴۰۷ ۵۸۳۷ ۱۵۱۰۷ ۵۱۱۹
۱۹۸۸ ۱۰۱۰۳۰ ۸۱۰۰۳ ۸۰۹۷ ۷۱۴۴ ۴۷۸۶
۱۹۸۹ ۹۵۲۶۶ ۷۶۰۵۹ ۸۹۶۰ ۴۹۶۹ ۵۲۷۸
۱۹۹۰ ۹۵۶۵۱ ۷۷۷۵۷ ۷۷۵۹ ۶۱۳۵ ۴۰۰۰