قوه مجريه

رئيس‌جمهور در رأس قوه مجريه قرار دارد و هر پنج سال يک بار از طريق انتخابات عمومى برگزيده مى‌شود. هر رئيس‌جمهور تنها مى‌تواند براى دو دورهٔ متوالى به اين سمت انتخاب شود. همهٔ قوانين مصوب مى‌بايست به امضاء رئيس‌جمهور نيز برسد. انتخابات رياست جمهورى که قرار بود در سال ۱۹۹۶ صورت پذيرد، با تمديد رياست جمهورى نظربايف تا سال ۲۰۰۰ و به‌دنبال يک رفراندوم عمومى در ۲۹ آوريل ۱۹۹۵ منتفى گرديد. بنا به اعلام کميسيون رفراندوم رياست جمهورى ۳/۹۱ درصد مردم در رفراندوم شرکت نمودند و ۹۳ درصد از شرکت‌کنندگان به ابقاء نظربايف تا سال ۲۰۰۰ رأى مثبت دادند. در صورت غيبت يا عدم توانائى رئيس‌جمهور، معاون وى وظايف وى را برعهده خواهد گرفت. نخست‌وزير نيز توسط رئيس‌جمهور و با تائيد پارلمان انتخاب مى‌شود. عزل و نصب سفرا، رياست کميتهٔ دولتى امنيت ملي، نخست‌وزير و وزيران امور خارجه، دفاع، دارائى و کشور از اختيارات رئيس‌جمهور مى‌باشد. ساير وزراء نيز توسط نخست‌وزير انتخاب ‌مى‌شوند.


در تاريخ پنجم مارس ۱۹۹۷ نورسلطان نظربايف رئيس‌جمهور قزاقستان با صدور فرمانى تغييرات کمّى و کيفى گسترده‌اى را در تشکيلات دولتى بوجود آورد. طبق اين فرمان، سيستم ارگان‌هاى دولتى از ۴۷ ارگان مستقل ادارى به ۲۴ ارگان، از ۲۱ وزارتخانه به ۱۴ وزارتخانه و از ۱۳ کميته دولتى به ۷ کميته و نيز تعداد کارمندان به نصف کاهش خواهد يافت. اين فرمان که در غياب نخست‌وزير صادر شد، اختيارات نخست‌وزير را به حداقل کاهش داد. نظربايف قبلاً در مصاحبه‌اى عنوان کرده بود که قزاقستان کشور رياست جمهورى است و به نظر مى‌رسد که با توجه به کاهش دامنه فعاليت نخست‌وزير اين سمت نيز حذف شود. لازم به ذکر است که براساس بند ۳ ماده ۴۴ قانون‌اساسى قزاقستان و براساس بند ۹ مادهٔ ۱۹، فرمان‌هاى رئيس‌جمهورى حکم قانون دارد و لازم‌الاجراء است. براساس اين فرمان، آژانس مربوط به ذخاير استراتژيک قزاقستان و آژانس برنامه‌ريزى استراتژيک به‌عنوان دو ارگان دولتى و تحت نظر رئيس‌جمهور ايجاد مى‌شود. همچنين وزارت امور خارجه مستقيماً تحت نظر رئيس‌جمهورى قرار مى‌گيرد. بقيه تغييرات نيز بدين شرح است:


۱. وزارت اقتصاد و بازرگانى (http:// www. Trade Port.com.Kazakhstan 2000) - از ادغام وزارتخانه‌هاى اقتصاد، صنايع و بازرگاني، ساختمان و مسکن، کميتهٔ دولتى ضدانحصارى و قيمت‌گذاري، کميتهٔ دولتى آمار، کميتهٔ دولتى استاندارد و کميتهٔ دولتى مربوط به حق مؤلّف تشکيل گرديد.


۲. وزارت فرهنگ و آموزش - از ادغام وزارتخانه‌هاى فرهنگ، آموزش و پرورش، امور جوانان، ورزش و گردشگري، کميتهٔ دولتى مربوط به سياست و شوراى امور مذهب وابسته به حکومت شکل گرفت.


۳. وزارت انرژى و ذخاير طبيعى - از ادغام وزارتخانه‌هاى انرژى و صنايع زغال سنگ، صنايع نفت و گاز، زمين‌شناسى و حفظ ذخاير طبيعى تشکيل گرديد.


۴. وزارت کار و حمايت اجتماعى مردم - از ادغام وزارت کار و وزارت خدمات اجتماعى شکل گرفته است.


بقيه وزارتخانه‌هائى که تغيير نکرده‌اند بدين شرح مى‌باشند:


۵. وزارت کشاورزي، ۶. وزارت دفاع، ۷. وزارت امور خارجه، ۸. وزارت اکولوژى و ذخاير بيولوژي، ۹. وزارت دارائي، ۱۰. وزارت بهداشت، ۱۱. وزارت کشور، ۱۲. وزارت دادگستري، ۱۳. وزارت علوم و تکنولوژي، ۱۴. وزارت حمل و نقل و ارتباطات.


در ۱۴ اکتبر ۱۹۹۵ نيز به فرمان رئيس‌جمهور وزارت مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى منحل و به‌جاى آن آژانس ملى امور مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى تأسيس گرديد.

تشکيلات نهاد رياست جمهورى

۱. رئيس‌جمهور


۲. معاون اول رئيس‌جمهور


۳.معاونين،


۴. دفتر رئيس‌جمهور


۵. مشاورين، ۶. آرشيو رئيس‌جمهور


۶. آرشيو رئيس‌جمهور


۷. بخش تشريفات،


۸. گروه اطلاعات و تحليل


۹. بخش مطبوعاتى رئيس‌جمهور


۱۰. منشى شوراى امنيت


۱۱. بخش وسايل قانونگذاري، نظم و اصلاحات قضائي


۱۲. بخش تابعيت


۱۳. بخش عضو


۱۴. نمايندگان رئيس‌جمهور به مجلسين شورا و سنا


۱۵. بخش خدمات دولتى و سياست‌ کادرها


۱۶. بخش جوايز و نشان‌هاى دولتي


۱۷. مرکز تحليل و تحقيقات


۱۸. بخش سياست داخلي


۱۹. بخش شوراى اقتصادي


۲۰. بخش روابط عمومي


۲۱. بخش مالى و اقتصادي


۲۲. دبيرخانه منشى دولتي


۲۳. دبيرخانه سرپرست دستگاه رهبرى (رياست جمهوري).