ساخت سیاسی کشور مجارستان

بر اساس قانون اساسى ۱۹۴۹، قواى مختلف دولت و تشکيلات سياسى و وظايف هر يک مشخص است. ساخت سياسى کشور در چهار ارگان زير بود:


۱. قوهٔ مقننه


۲. قوهٔ مجريه


۳. قوهٔ قضائيه


۴. شوراهاى مردمى


بر اساس اين قانون مجلس ملى ارگان عاليه دولت است که شامل ۳۳۸ نماينده که هر ۴ سال يک‌بار انتخاب مى‌شوند. مجلس ملى - شوراى عالى جمهور مرکب از ۲۰ نفر که رئيس آن رئيس کشور مى‌باشد و شوراى وزيران را که مشتمل بر ۲۱ نفر است انتخاب مى‌کند. مجلس قانون‌گذاري، ۳۵۲ نماينده دارد و آن براى دورهٔ چهارساله با رأى مستقيم مردم انتخاب مى‌شوند. توسط اين مجلس شوراى رياست جمهورى انتخاب مى‌گردند. اعضاى مجلس به نسبت يک نماينده براى هر ۳۰۰۰ نفر انتخاب مى‌شوند.

کمیته‌های مجلس کشور مجارستان

پارلمان در اين کشور از سال ۱۲۲۲ از اختيارات وسيعى برخوردار بود و حتى در مواردى مى‌توانسته است، دستورات امپراطورى را ملغى کند.


مجلس داراى کميته‌هاى مشروحه زير است:


۱. کميته امور حقوقي، ادارى و قضايى


۲. کميته امور خارجى


۳. کميته دفاع ملى


۴. کميته بودجه و برنامه‌ريزى


۵. کميته کشاورزى


۶. کميته صنايع


۷. کميته بازرگاني


۸. کميته فرهنگى


۹. کميته امور اجتماعى و بهداشت


۱۰. کميته مصونيت و سلب صلاحيت


اعضاى مجلس ملى طبق قانون اساسى از مصونيت قضايى برخوردار هستند و دستگيرى يا تعقيب آنان بدون اجازه مجلس ملى مجاز نيست.

اختیارات شورای جمهوری طبق قانون اساسی

۱. دعوت مجلس ملى براى تشکيل جلسه


۲. انشاى قوانين


۳. مراجعه به آراى عمومى در مورد مسائل بين‌المللى


۴. انعقاد پيمان‌هاى بين‌المللى


۵. اعزام و پذيرش نمايندگان سياسي


۶. نصب مأمورين عالى رتبه کشورى و فرماندهان نيروهاى مسلّح


۷. اعطاى امتيازها و نشان‌ها


۸. اعمال حق عضو (عفو) عمومى


۹. انتخاب قضات


رئيس شوراى جمهورى عنوان رياست کشور را دارد و بنابه قانون اساسى مجلس ملى مى‌تواند هر زمان تمامى يا هر يک از اعضاى شوراى جمهورى را براى اداى توضيح احضار کند. شوراى جمهورى موظف خود را به‌نام و از طرف مجلس ملى و تحت نظارت مجلس انجام مى‌دهد و هيچ‌گونه دخالتى در اختيار مجلس ملى ندارد. حفظ نظام سوسياليستي، دولت نظم اجتماعي، اموال عمومى و حقوق افراد وظايفى است که به‌عهده قوه قضائيه گذاشته شده بود.


مراجع قضايى و دادگسترى مکلف هستند در برابر هر اقدامى که عليه حيات جمهورى مردم مجارستان و يا حقوق تضمين شده اتباع کشور صورت مى‌گيرد، اقدامات جزايى و تعقيبى معمول دارند. طبق قانون اساسى مجارستان دادستان کل کشور که عالى‌ترين مرجع دادرسى به‌شمار مى‌رود از طرف مجلس ملى براى يک دوره چهارساله انتخاب مى‌شود. دادستان کل مکلف است در فواصل مشخص گزارش اقدامات خود را به مجلس ملى تسليم نمايد.

تشکیلات دولت

شوراى وزيران جمهورى مجارستان اقتدارات اجرايى قوه مجريه را در اين کشور به‌عهده دارد رئيس و اعضاى شوراى وزيران بنابه پيشنهاد شوراى جمهورى توسط مجلس ملى نصب و عزل مى‌شوند. ترکيب شوراى وزيران عبارت است از يک رئيس، چهار معاون و ۱۷ وزير که هر يک در رأس وزارتخانه‌اى قرار دارند. شوراى وزيران داراى شش کميته وابسته نيز مى‌باشند که عبارتند از:


۱. کميته اقتصادى


۲. کميته روابط بين‌المللى


۳. شوراى ملى


۴. نيروى هسته‌اى


۵. دبيرخانه شوراى وزيران


۶. اداره اطلاعات شوراى وزيران و قسمت مديريت مجلس


تشکيلات دولت شامل رئيس‌جمهور، نخست‌وزير و دوازده وزارتخانه مى‌باشد. شرط معرفى هر نامزد مستقل نمايندگى مجلس براى شرکت در انتخابات، ارائه ۷۰۰ توصيه‌نامه از سوى افراد واجد شرايط انتخاباتى مى‌باشد. در مورد احزاب شمارهٔ توصيه‌نامه‌ها ۷۵۰ است. احزابى که موفق شوند در حداقل ۵% از حوزه‌هاى يک منطقه کانديدا معرفى نمايند مى‌توانند فهرست منطقه‌اى خود را ارائه و در صورت موفقيت در ۷ منطقه انتخاباتى فهرست سراسرى خود را ارائه دهند.