مجارستان طى ماه‌هاى ژانويه تا اکتبر سال ۹۲ به‌ميزان ۵/۸ ميليارد دلار کالا به کشورهاى خارجى صادر نموده است. در حالى‌که واردات اين کشور به رقم ۹/۸ ميليارد دلار رسيد. کسرى موازنه بازرگانى اين کشور ۴۳۳ ميليون دلار مى‌باشد که نسبت به رقم ۲/۱ ميليارد دلار سال گذشته رقم قابل قبولى است.


ارزش صادرات مجارستان به خارج ۱۲% بيشتر از مدت مشابه سال قبل مى‌باشد، در حالى‌که ارزش واردات ۳% کمتر از سال قبل است. صادرات مجارستان از نظر حجم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶% افزايش در صورتى‌که واردات ۸% تا %۱۰ کاهش يافته است. واردات سوخت به مجارستان ۱۰% افزايش يافته، در حالى‌که واردات کالاهاى مصرفى ۵/۰% تا %۱ افزايش نشان داد. واردات ديگر کالاها با کاهش مواجه گرديده است.


هفتادودو درصد صادرات مجارستان طى ماه‌هاى ژانويه تا اکتبر به کشورهاى صنعتى انجام شده که از اين ميان ۵۰% به کشورهاى عضو جامعه اروپا و ۱۵% به کشورهاى عضو افتا بوده است. کشورهاى سوسياليستى سابق ۵/۲۲% از سهم مجارستان را به‌خود اختصاص دادند. سهم کشورهاى در حال توسعه از صادرات مجارستان ۵% مى‌باشد. سهم واردات از اين کشورها به‌ترتيب ۷۰%، ۴۱%، ۲۱%، ۲۶% و ۴% بوده است. صادرات به کشورهاى عضو جامعه اروپا و افتا طى اين مدت به‌ترتيب ۲۰% و ۷% افزايش يافته است. صادرات مجارستان به کشورهاى سوسياليستى ۱۵% افزايش در حالى‌که صادرات به کشورهاى در حال توسعه کاهش نشان مى‌دهد.


واردات از کشورهاى عضو جامعه اروپا تقريباً کاهش و سهم واردات مجارستان از کشورهاى در حال توسعه به‌طور شايانى کاهش يافته است. واردات از کشورهاى عضو افتا و سوسياليستى سابق طى ده ماهه اول سال ۹۲ افزايش داشته است. اگرچه بر اساس آمار وزارت روابط اقتصاد بين‌الملل مجارستان صادرات به کشورهاى سوسياليستى نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزايش يافته؛ ولى هنوز از رقم مبادلات در سال‌هاى گذشته پايين‌تر است.


بر پايه آمار منتشره ۲۰% از حجم مبادلات مجارستان با کشورهاى سوسياليستى سابق بر اساس تهاتر (بارتر) مى‌باشد. مجارستان در تجارت با لهستان، چکسلواکى و جمهورى فدراتيو روسيه کسرى موازنه بازرگانى داشته و در تجارت با کشورهاى اوکراين، روماني، بلغارستان و يوگسلاوى (شامل صربستان و مونته‌نگرو) موازنه تجارى مثبت دارد. آمار مذکور همچنين نشانگر اين مطلب است که نرخ رشد صادرات مجارستان نسبت به‌مدت مشابه سال قبل کاهش يافته و علت عمده آن را مى‌توان کاهش صادرات کشاورزى دانست.