روند قانون‌گذارى مى‌تواند در صورت درخواست رئيس جمهور و يا يکى از اعضاء کنگره [با داشتن امضاء ۱۰ تن از نمايندگان مجلس و يا ۵ تَن از سناتورها] در يکى از مجلسين آغاز گردد.


لوايح مربوط به ماليات‌ها، هزينه‌هاى عمومى و تجهيزات نظامى از طريق مجلس نمايندگان و لوايح مرتبط با عفو بخشش عمومى نيز از طريق مجلس سنا تنظيم مى‌گردند. لوايح و پروژه‌ها پس از تصويب مجلسين به رئيس جمهور ارائه مى‌شود و در صورت موافقت وى لايحه مزبور به صورت قانون در خواهد آمد. در صورت عدم موافقت رئيس جمهور با لايحه مورد نظر، موضوع جهت رسيدگى مجدد به مجلس نمايندگان عودت داده مى‌شود. در صورت رد ملاحظات رئيس جمهور از سوى مجلسين و پافشارى ايشان بر متن اوليه [توسط دو سوم اعضاء حاضر در جلسه]، لايحه براى توشيح رئيس جمهور به عنوان يک قانون ارسال مى‌گردد.

مجلس سنا

مجلس سنا در حال حاضر داراى ۴۷ عضو مى‌باشد که ۳۸ نفر ايشان سناتورهاى انتخابى که با رأى مستقيم مردم و از ۱۹ ناحيه مختلف بوده و ۸ نفر آنها سناتورهاى انتصابى هستند.


شرايط عضويت در مجلس سنا عبارتست از:


- دارا بودن تابعيت شيلى با حق رأي


- سکونت حداقل به مدت ۲ سال قبل از زمان رأى‌گيرى در ناحيه مربوطه


- دارا بودن تحصيلات متوسط و معادل آن


- حداقل ۴۰ سال سن در روز رأى‌گيري


انتخابات مجلس سنا نيز هر چهار سال يک بار برگزار مى‌شود. هر ۱۹ نماينده انتخابى ۴ سال يک بار به عضويت مجلس سنا در مى‌آيند و به همراه سناتورهاى انتصابى براى مدت ۸ سال در کرسى سناتورى قرار دارند. لذا ۱۹ نامزد شرکت کننده در انتخابات سنا وارد و جايگزين سناتورهاى انتخابات ۸ سال پيش مى‌شوند. همچنين رؤساى جمهور پيشين نيز خود به خود به عنوان سناتور مادام العمر به اين مجلس مى‌پيوندند.


تا به حال اين قاعده رعايت نشده و قرار بود ژنرال پينوشه به عنوان رئيس سابق کشور از مارس ۱۹۹۸ براى اولين بار اين کرسى را اشغال کند و بدين ترتيب تعداد کرسى‌هاى انتصابى سنا ۹ و کل اعضاء سنا ۴۷ نفر مى‌شوند.


از سوى ديگر حداقل لازم در سنا براى تصويب اصلاحيه قانون اساسى ۲۸ رأى، براى تصويب قانون ۲۶ رأى و براى لوايح ۲۴ رأى مى‌باشد.


سناتورهاى انتصابى عبارتند از : دو وزير سابق، يک بازرس اسبق کل کشور که توسط دادگاه عالى انتخاب مى‌شود، يک فرمانده اسبق نظامى از يکى از سه رکن ارتش [هوائي، زميني، دريائي]، يک مدير کل اسبق نيروى پليس که توسط شوراى امنيت ملّى انتخاب مى‌شود، يکى از رؤساى سابق دانشگاهى که توسط دولت شناخته شده باشد و يک وزير سابق دولت که به‌وسيله رئيس جمهور تعيين مى‌گردد. اين افراد در طول ۱۵ روز پس از انتخابات عمومى معين مى‌گردند. کميسيون‌هاى مجلس سنا عبارتنداز:


۱. دولت


۲. امور خارجه


۳. قانون اساسى


۴. آموزش


۵. اقتصاد و تجارت


۶. مالى


۷. دفاع ملّى


۸. امور عمومى


۹. کشاورزى


۱۰. محيط زيست و اموال عمومى


۱۱. حمل و نقل و ارتباطات


۱۲. معادن


۱۳. بهداشت


۱۴. کار و تأمين اجتماعى


۱۵. مسکن و شهر سازى


۱۶. حقوق بشر (Human Right، Nationality& Citizenship)


۱۷. ماهى‌گيرى و شيلات


۱۸.امور داخلى مجلس.

مجلس نمايندگان

مجلس نمايندگان داراى ۱۲۰ عضو مى‌باشد که از طريق آراء مستقيم مردم انتخاب شده و متعلق به ۶۰ ناحيه انتخاباتى مى‌شوند که از هر منطقه ۲ نفر به مجلس راه مى‌يابد. شرايط عضويت در مجلس نمايندگان همانند مجلس سنا بوده و تنها يک استثناء در مورد سن داوطلب [حداقل ۲۱ سال] دارد. مجلس براى دوره ۴ ساله انتخاب مى‌شوند. سناتورها و نمايندگان مجلس همچنين مجدداً نيز در انتخابات شرکت نموده و به هر يک از دو مجلس راه يابند.


کمسيون‌هاى مجلس نمايندگان عبارتنداز:


۱. سياست داخلي، طرح‌هاى عمومى و توسعه


۲. امور خارجه، امور بين پارلمانى و پارلمان آمريکاى لاتين


۳. اقتصاد


۴. امور قانون اساسي، قانون‌گذارى و قضائى


۵. آموزش فرهنگ، علوم و فنون، ورزشى


۶. مالى


۷. کشاورزي، توسعه روستائى و دريائى


۸. حقوق بشر


۹. دفاع ملّى


۱۰. منابع طبيعي، محيط زيست و اموال عمومى


۱۱. بهداشت


۱۲. امور عمومي، حمل و نقل و ارتباطات


۱۳. معادن و انرژى


۱۴. مسکن و شهرسازى


۱۵. کار و تأمين اجتماعى


۱۶. امور داخلى مجلس.


مواردى که ممکن است يک سناتور و يا نماينده از سمت خود عزل گردد. عبارتست از:


- حضور بيش از ۳۰ روز در خارج ا ز کشور بدون داشتن مجوز لازمه.


- تهييج عمومى به اغتشاش


- اقدام به تغيير سيستم قانونى کشور


- شراکت و يا ضمانت قراردادهائى با دولت


- پذيرفتن و کالت و يا دادستانى در محاکم حقوقى بر عليه دولت