سرويس کوتاه و بلند با پيچ زيرى و پهلوئى

- تقويت سرويس :

هر بازيکن ۱۰ سرويس با پيچ زيرى و پهلوئى با فورهند يا بک‌هند در سه نقطه مى‌زند و حريف به‌طور دلخواه روى سرويس‌ها کار مى‌کند (شکل زير).


سرويس کوتاه و بلند با پيچ پهلوئى و ساده (بدون پيچ)

- تقويت سرويس و تغيير آن :

هر بازيکن ۱۰ سرويس يکى با پيچ پهلوئى (کوتاه) و ديگرى سرويس ساده کشيده با فورهند در قطر ميز مى‌زند. حريف به‌طور دلخواه روى سرويس‌ها کار مى‌کند (شکل زير).


سرويس بلند با پيچ پهلوئى و پيچ روئي

- تقويت سرويس و تغيير آن :

هر بازيکن ۱۰ سرويس با فورهند، يکى سايد اسپين (پيچ پهلوئي) در قطر ميز و يکى تاپ اسپين (پيچ روئي)، به‌طور موازى و ناگهانى مى‌زند و حريف به‌طور دلخواه و مطابق ميل خود روى سرويس‌ها کار مى‌کند (شکل زير).


سرويس نشسته با پيچ زيرى و پهلوئى

- تقويت سرويس :

هر بازيکن ۱۰ سرويس با فورهند، به‌طور نشسته يکى پيچ پهلوئى (سايد اسپين) و يکى پيچ زيرى (آندراسپين) مى‌زند و حريف مطابق ميل خود روى سرويس‌ها کار مى‌کند (شکل زير).پس از به‌دست آوردن مهارت در اجراء تمرينات مخصوص سرويس‌ها، آن وقت تمرينات (سرويس کوتاه و بلند با پيچ زيرى و پهلوئى، سرويس کوتاه و بلند با پيچ پهلوئى و ساده، سرويس بلند با پيچ پهلوئى و پيچ روئى و سرويس نشسته با پيچ زيرى و پهلوئي) را مجدداً انجام داده منتهى پس از هر سرويس توپ برگشتى را حمله (اِسمَش) مى‌زنيم.