تخلف يعنى تخطى از قانون و جريمهٔ آن فقط از دست دادن مالکيّت توپ است.

بازيکن خارج از زمين و توپ خارج از زمين

هرگاه بازيکن و يا توپ، زمين خارج يا خطوط کنارى را لمس کند و يا با اشياء خارج از زمين تماس يابد، خارج از زمين محسوب مى‌شوند. (توپ، قبل از خروج از زمين با هر بازيکنى تماس داشته باشد تخلف آن بازيکن اعلام مى‌شود).

از زير وارد شدن توپ در سبد

اگر توپ به‌طور عمدى و يا سهوى از زير وارد سبد شود تخلّف محسوب خواهد شد.

مقررات دريبل کردن

دريبل کردن يعنى رد و بدل شدن توپ بين دست بازيکن و زمين بدون آنکه آن را بگيرد. بازيکن با توپ فقط به‌وسيلهٔ دريبل کردن مى‌تواند در زمين حرکت کند.


تخلفات دريبل کردن عبارتند از:


- دريبل کردن با دو دست به‌طور همزمان


- دريبل کردن، گرفتن توپ و مجدداً دريبل کردن


- حمل کردن توپ در هنگام دريبل

مقررات رانينگ

اگر بازيکن مالک توپ با توپ راه برود (يا پاى ثابت خود را قبل از پاس، دريبل يا شوت حرکت دهد) مرتکب تخلف رانينگ شده است. اگر بازيکن، با توپ به زمين بيفتد يا درازکش کند و يا بنشيند، تخلف نخواهد بود و اگر در حال خوابيده يا نشسته بر روى زمين، وقتى کنترل توپ را در اختيار دارد بغلتد يا سُر بخورد يا اقدام به بلند شدن نمايد تخلف محسوب خواهد شد.

مقررات سه ثانيه

هرگاه تيمى مالک توپ است هيچ‌يک از بازيکنان آن تيم نمى‌توانند بيش از سه ثانيه در منطقهٔ ذوزنقه تيم مقابل توقف کنند - زمانى بازيکن، بيرون از منطقهٔ سه‌ ثانيه است که هر دو پاى او، زمين بيرون منطقهٔ ذوزنقه را لمس نمايد - (در موقعيت شوت رها شده که مالکيت توپ مشخص نيست، اين قانون اعمال نمى‌شود و بازيکنان مى‌توانند براى ريباند در محوطهٔ ذوزنقه قرار گيرند).

مقررات پنج ثانيه

بازيکن مالک توپ بيش از پنج ثانيه نمى‌تواند توپ را در دست داشته باشد - اين قانون در زمان پرتاب توپ از اوت نيز اجراء مى‌شود.

مقررات هشت ثانيه

هر تيمى که توپ را در زمين دفاعى خود مالک شود فقط ۸ ثانيه فرصت دارد آن را به زمين حمله (زمينى که سبد حريف در آن قرار دارد) منتقل کند.

مقررات بيست و چهار ثانيه

از لحظه‌اى که توپ در کنترل تيم قرار مى‌گيرد بيست و چهار ثانيه آغاز مى‌شود و تا رها شدن توپ از دست بازيکن و برخورد توپ با حلقه ادامه خواهند داشت ٭. (در صورتى‌که توپ به قصد شوت، در هوا باشد و صداى بوق بيست و چهار ثانيه به صدا درآيد و توپ گل شود، گل مورد قبول است).


٭ مقررات بيست و چهار ثانيه در حالت‌هاى زير صفر نخواهد شد: توپ از سوى تيم مدافع به اوت رفته باشد. خطاى طرفين اتفاق بيفتد که توپ به تيم حمله‌کننده واگذار گردد، يا به‌هر صورتى‌ بازى از سوى کنترل‌کنندهٔ توپ متوقف شود.

برگشت توپ به زمين دفاعى

تيمى که مالکيت توپ را در اختيار دارد نمى‌تواند آن را از زمين حمله به زمين دفاعى برگرداند (شکل - حرکات داورى در اعلام تخلف‌هاى بازى بسکتبال).


حرکات داورى در اعلام تخلف‌هاى بازى بسکتبال
حرکات داورى در اعلام تخلف‌هاى بازى بسکتبال