حرکت ”پاس، سد مخالف“، حرکتى است سه نفرى که يکى از احتمالات پاس برو مى‌باشد، ترکيبى از حرکت پاس برو و سد کردن است. اين حرکت بيشتر در حمله‌هاى عليه دفاع يارگيرى به‌کار برده مى‌شود.


در حرکت پاس، سد مخالف، مهاجم پس از ارسال پاس به يکى از هم‌تيمى‌ها، مدافع هم‌تيمى ديگر را در سمت ضعيف حمله سد کرده، تا مهاجم سوم، با استفاده از سد به‌راحتى در معرض دريافت يک پاس قرار گيرد.


- مهاجم با توپ G اقدام به حرکت 1-on-1 با به‌کارگيرى تکنيک سه تهديد مى‌کند. چنانچه موفق به عبور از مدافع مستقيم خود شود، نيازى به اجراء 2-on-2 و 3-on-3 نيست. يکى از مهاجمان F برا ريباند، نفوذ مى‌کند و ديگرى براى جلوگيرى از ضد حمله جاى G را پر مى‌کند (شکل الف).


شکل الف
شکل الف

- چنانچه مدافع رأس G در اقدام به 1-on-1 موفق نباشد، پس از گول نفوذ به يک سمت، توپ را به مهاجم سمت مخالف گول، که پس از اجراء نفوذ V و عدم امکان دريافت پاس (اگر در نفوذ V، مهاجم F آزاد شود، G پاس را به وى مى‌دهد) به‌جاى اوليهٔ خود بازگشته است، پاس مى‌دهد (شکل ب).


شکل ب
شکل ب

- مهاجم G پس از ارسال توپ مجدداً اقدام به گول نفوذ مى‌کند و چنانچه بتواند نفوذ کند توپ را از F۱ دريافت کرده، يکى از دو احتمال اول و دوم پاس برو دو نفره را اجراء مى‌کند. در غير اين‌صورت، به طرف مدافع F۲ رفته، با ايجاد سد، F۲ را براى دريافت پاس از F۱ آزاد مى‌کند. گفتنى است که F۱ در اين مدت با اجراء سه تهديد سعى در عبور از مدافع خود دارد، چنانچه موفق به نفوذ نشود، به F۲ در نفوذ به سمت حلقه و يا G پس از چرخش بعد از سد پاس مى‌دهد و خود برا جلوگيرى از ضد حمله، جاى اوليهٔ G را پر مى‌کند (شکل ج).


شکل ج
شکل ج

تمرين پاس، سد مخالف

در تمرين ”پاس، سد مخالف“، بازيکنان، مطابق شکل تمرين ”پاس، سد مخالف“ قرار مى‌گيرند. نفر اول ستون (۱) پس از پاس به يک سمت (در اين تمرين شمارهٔ ۲)، با گول پا خود را به سمت مخالف (شمارهٔ ۳) رسانده، ايجاد سد مى‌کند. شمارهٔ (۳) با استفاده از سد وي، خود را به حلقه مى‌رساند و شمارهٔ (۱) با چرخش بر روى خط پنالتي، آمادهٔ دريافت مى‌شود. شمارهٔ (۲) ضمن اجراء سه تهديد، در صورت آزاد شدن (۱) و (۳) به آنها پاس مى‌دهد. مهاجمان، مدافعان، ستون خود مى‌شوند و مدافعان به ترتيب شماره‌ها از ۱ تا ۳ جابه‌جا مى‌گردند. اين تمرين را مى‌توان در نقاط مختلف و با پست‌هاى متفاوت انجام داد.


تمرين پاس، سد مخالف
تمرين پاس، سد مخالف