تمرين اسکرين

در تمرين اسکرين، بازيکنان به چهار گروه تقسيم مى‌شوند. (مطابق شکل تمرين اسکرين). گروه‌هاى فرد، توپ دارند و يک مدافع با دفاع نزديک از آنها دفاع مى‌کند. پس از ارسال پاس و انجام گول مخالف به سمت مدافع ستون زوج رفته، وى را از سمت راست يا چپ مدافع سد مى‌کند تا مهاجم ستون زوج با استفاده از سد به سمت حلقه نفوذ کند. مهاجم سدکننده، پس از عبور وى چرخش کرده، در موقعيت دريافت پاس يا ريباند مجدد قرار مى‌گيرد. نفرات ستون زوج خود اقدام به شوت مى‌کنند و پس از پايان حرکت مهاجمان، به‌عنوان مدافع ستون خود قرار مى‌گيرند و مدافعانِ هر ستون بر اساس ترتيب شماره‌ها از ۱ تا ۴ جابه‌جا مى‌شوند. مدافعان مى‌توانند با اعلام سوئيچ، اقدام به تعويض يار دفاعى نمايند.


تمرين اسکرين
تمرين اسکرين

تمرين پيک

در تمرين پيک، بازيکنان مطابق شکل تمرين پيک تقسيم مى‌شوند. نفرات اول ستون‌هاى زوج، پس از اجراء گول به سمت حلقه، مدافع خود را جا گذاشته، سپس به سمت بالاى دايرهٔ پنالتى حرکت مى‌کنند و در يک نقطه ساکن مى‌مانند. مهاجمين ستون فرد با دريبل آرام به آنها نزديک شده، در فاصلهٔ يک مدافع تا يار هم‌تيمي، با يک حرکت ناگهاني، مدافع خود را در تلهٔ سد ايجاد شده قرار مى‌دهند و با استفاده از پيک هم‌تيمى به سمت حلقه نفوذ مى‌کنند. پيک‌کننده با يک چرخش از حرکت مدافع به دنبال مهاجم ممانعت مى‌کند و سپس در يک نقطهٔ مناسب براى شوت قرار مى‌گيرد، مدافعان مى‌توانند سوئيچ کنند و در صورت نياز، مهاجم نفوذکننده مى‌تواند با يک حرکت توپ را به هم‌تيمى خود پاس دهد. در پايان حرکت، مهاجمان در ستون خود به‌عنوان مدافع قرار مى‌گيرند و مدافعان در ستون‌ها، بر اساس ترتيب شماره‌ها جابه‌جا مى‌شوند.


تمرين پيک
تمرين پيک

تمرين سد تناوبى

در تمرين سد تناوبي، بازيکنان مطابق شکل سد تناوبى تقسيم مى‌شوند و سپس در سمت راست، حرکت اسکرين و در سمت چپ، حرکت پيک را به تناوب اجراء مى‌کنند. علاوه بر اين، هر اسکرين يا پيک بايد به تناوب، يک‌بار از سمت چپ مدافع و بار ديگر از سمت راست مدافع انجام شود. سومين تناوب مربوط به مرحلهٔ آخر سد است که در هر سمت به تناوب يک‌بار آزادشونده اقدام به شوت مى‌کند و يک‌بار سدکننده بايد پس از چرخش و دريافت توپ، شوت نمايد. نفرات هر ستون مانند تمرين اسکرين و تمرين پيک، ابتدا مدافع و سپس جابه‌جا مى‌شوند.


تمرين سد تناوبى
تمرين سد تناوبى