شوت کردن، يعنى نتيجه‌گيرى از تمام حرکات بسکتبال؛ عمل خوب را با يک نتيجهٔ خوب به پايان برسانيد.

دست و انگشتان

- فاصلهٔ انگشتان از يکديگر حدوداً نصف فاصلهٔ انگشت سبابه و شست (شکل - فاصلهٔ انگشتان و دست‌ها نسبت به يکديگر، روى توپ - الف).


- انگشتان شست هر دو دست در شوت يک‌دست در يک راستا (ب) و در شوت دو دست با حدود ۹-۷ سانتى‌متر فاصله از يکديگر (ج) (شکل فاصلهٔ انگشتان و دست‌ها نسبت به يکديگر، روى توپ ب و ج).


- جهت انگشتانِ دست پرتاب‌کننده در شوتِ يک‌دست (الف) و شوت دو دست (ب) به سمت عقب (شکل - جهت انگشتان دست در هنگام شوت).


فاصلهٔ انگشتان و دست‌ها نسبت به يکديگر، روى توپ
فاصلهٔ انگشتان و دست‌ها نسبت به يکديگر، روى توپ

جهت انگشتان دست در هنگام شوت
جهت انگشتان دست در هنگام شوت

چرخش توپ

- هدايت توپ با انگشتان انجام مى‌شود (شکل - چرخش توپ در هنگام شوت، الف).


- پرتاب توپ با خم شدن ”مچ“ به عقب و جلو انجام مى‌شود (شکل - چرخش توپ در هنگام شوت، ب).


- ايجاد چرخش توپ با سر انگشتان (سبابه و شست) انجام مى‌شود (شکل - چرخش توپ در هنگام شوت، ج).


چرخش توپ در هنگام شوت
چرخش توپ در هنگام شوت

قوس توپ

- قوس توپ بايد به حدى باشد که توپ، وارد فضاى استوانهٔ فرضى بالاى حلقه بشود (شکل - قوس مناسب توپ در هنگام توپ، الف).


- شوت بدون تخته، با قوس بيشتر وارد حلقه مى‌شود و شوت با تخته، با قوس کمتر به گوشهٔ بالائى مربع برخورد مى‌کند (شکل - قوس مناسب توپ در هنگام شوت، ب).


- مناطق کم‌رنگ، مناسب براى شوت با تخته و مناطق پررنگ، مناسب براى شوت بدون تخته است (شکل - قوس مناسب توپ در هنگام شوت، ج).


قوس مناسب توپ در هنگام شوت
قوس مناسب توپ در هنگام شوت

زواياى پرتاب توپ

براى ورود توپ به حلقه در بهترين زاويه (۴۵۫-۳۸۫) رعايت زواياى پرتاب ضرورى است:


- بهترين زاويه در شوت دور، حدود ۵۵۫-۴۵۫ (شکل - زواياى پرتاب توپ، الف).


- زاويهٔ رايج در شوت سه‌گام، حدود ۶۰۫٭ (شکل - زواياى پرتاب توپ، ب).


- زوايهٔ مناسب در شوت زير حلقه، حدود ۱۲۰۫ (شکل - زواياى پرتاب توپ، ج).


زواياى پرتاب توپ
زواياى پرتاب توپ

٭ تکنيک شوت سه‌گام در شکل (ب) يکى از انواع ويژهٔ شوت سه‌گام است که در مبحث ”پاس دادن و دريافت کردن“ توضيح داده شده است. استفاده از تکنيک‌هاى متفاوت در شوت سه‌گام، بستگى به موقعيت مدافع نسبت به مهاجم دارد. شوت به‌کار رفته در شکل (ب)، در شرايطى توصيه مى‌شود که مدافع پشت سر مهاجم باشد.

ديد حلقه

مناسب‌ترين مسير ديد حلقه، از زير توپ و از فاصلهٔ بين دست‌ها است (شکل - ديد پرتاب‌کننده در هنگام شوت).


ديد پرتاب‌کننده در هنگام شوت
ديد پرتاب‌کننده در هنگام شوت

مراحل رها کردن

- زاويهٔ شانه با بدن (کتف) از حدود ۹۰۫ به حدود ۱۲۰۫ افزايش مى‌يابد.


- زاويهٔ ساعد با بازو (آرنج) از حدود ۹۰۫ به حدود ۱۸۰۫ افزايش مى‌يابد.


- زاويهٔ دست با ساعد (مچ) از حدود ۹۰۫ به حدود ۱۳۵۫ افزايش مى‌يابد.


زواياى بدن در مرحلهٔ رها کردن توپ
زواياى بدن در مرحلهٔ رها کردن توپ