شرح مهارت پاس در حال حرکت

- فرد پاس‌گيرنده ترجيحاً به اندازهٔ يک گام از پاس‌دهنده جلوتر باشد.


- پاس‌گيرنده در لحظهٔ دريافت، پاى جلو را ثابت کرده، قبل از ارسال پاس، مى‌تواند پاى عقب را يک گام به جلو آورد و پس از آن توپ را پاس دهد. پس از کسب مهارت، هر دو بازيکن به راحتى در حال دويدن و بدون ارتکاب تخلف رانينگ، مى‌توانند به يکديگر پاس دهند.


- محل ارسال پاس در حد ارتفاع سينهٔ پاس‌گيرنده و با توجه به سرعت فرد، کمى جلوتر از وى مى‌باشد. بهترين نقطه براى ارسال، ساعد دست دريافت که مخالف سمت پاس‌دهنده است مى‌باشد (مقصود دستى است که خارج از حريم پاسکارى دو بازيکن است). دست دريافت به‌صورت کشيده در جلو آمادهٔ دريافت است. با ارسال توپ از سوى پاس‌دهنده، پاس‌گيرنده مسير توپ را با دستِ دريافت سد کرده، بلافاصله با دست ديگر آن را کنترل و حمايت مى‌کند.


- در مورد پاس‌هائى که به هر دليل در فاصلهٔ بسيار نزديک با زمين فرستاده شده‌اند (روى زمين قل مى‌خورند) پاس‌گيرنده در حين حرکت در کنار توپ، سرعت خود را با آن تنظيم مى‌کند و زمانى که حدود يک گام جلوتر از توپ قرار گرفت، با خم کردن پاى جلوى پاى جلوئى (پاى دورتر به توپ) و قرار دادن دست همان سمت در زير و جلوى توپ، مسير آن را سد مى‌نمايد. پس از آن، در حالى که پاى عقب، به حالت تقريباً کشيده در پشت قرار دارد، با دست ديگر توپ را کنترل و پس از حفظ تعادل بدن، اقدام به دريبل يا پاس مى‌کند.


- در تمام موارد، پاس‌گيرنده بايد طورى حرکت کند که بدن او رو به‌ جلو باشد و فقط در قسمت کمر و ناحيهٔ گردن به سمت پاس‌دهنده چرخش داشته باشد، تا بلافاصله پس از دريافت توپ، ضمن حفظ تعادل، با ديد خوب، خود را در بهترين موقعيت نسبت به حلقهٔ حريف قرار دهد.

تمرينات پاس در حال حرکت

تمرين هشت انگليسى

- سه نفر حرکت را انجام مى‌دهند. نفر وسط داراى توپ است. بازيکن کنارى براى دريافت به سمت جلو و وسط حرکت مى‌کند و پاس‌دهنده، پس از دادن پاس به وي، از پشت سر او به سمت جلو و وسط براى دريافت‌هاى بعدى حرکت مى‌کند. بازيکن سوم براى دريافت توپ از بازيکن دوم، به سمت جلو و وسط مى‌آيد و به اين ترتيب، بازيکنان با طى کردن مسيرهاى به سمت جلو و وسط، شکل چندين عدد هشت انگليسى پيوسته را نشان مى‌دهند در حالى که مسير توپ به‌صورت زيگزاگ تا حلقهٔ مقابل ادامه دارد (تمرين هشت انگليسى).


تمرين هشت انگليسى
تمرين هشت انگليسى

هدف: تقويت مهارت پاس در حال حرکت (عدم تخلف رانينگ)

تمرين حرکت و پاس در مربع

- نفر اول ستون A به ستون B پاس مى‌دهد و براى دريافت روى مسير مربع کوچکتر از مربع زمين حرکت مى‌کند. پس از دريافت، بلافاصله توپ را به ستون C پاس داده، با دريافت توپ، پاس را به ستون D و پس از آن به ستون A (ستون خودش) ارسال و دريافت مى‌کند. پس از آنکه يک مربع کامل را طى کرد، پاس را مجدداً به ستون B داده ولى اين‌بار فرد اول ستون B مسير مربع را طى مى‌کند و فرد اول ستون A به انتهاء ستون B مى‌رود (گفتنى است که هر فرد از هر ستون که شروع به حرکت نمود بايد يک‌بار به همهٔ ستون‌ها، از جمله ستون خودش پاس بدهد و با عبور از ستون خود، به حرکت خود خاتمه دهد.) (تمرين حرکت و پاس در مربع).


تمرين حرکت و پاس در مربع
تمرين حرکت و پاس در مربع

هدف: توانائى پاس در حال حرکت در حرکات سريع