تمرينات پاس يک دست سينه و زمينى

تمرين فردى مهارت پاس يک دست سينه و زمينى

- تمرين نيم‌دايره :

افراد به‌صورت نيم‌دايره قرار مى‌گيرند و با يک بازيکن که در مرکز نيم‌دايره قرار گرفته و داراى مدافع مستقيم است پاسکارى مى‌کنند (تمرين مهارت فردى پاس يک دست سينه و زمينى).


تمرين مهارت فردى پاس يک دست سينه و زمينى
تمرين مهارت فردى پاس يک دست سينه و زمينى

تمرين گروهى مهارت پاس يک دست سينه و زمينى

- تمرين پاس با مدافع :

بازيکنان، به گروه‌هاى سه‌نفرى تقسيم مى‌شوند (تمرين پاس با مدافع) دو نفر به‌عنوان مهاجم ساکن و يک نفر به‌عنوان مدافع ساکن يا کم‌تحرک، در وسط تمرين مى‌کنند و مهاجمان بر اساس وضعيت بدنى و محل قرارگيرى مدافع، از انواع پاس‌ها استفاده مى‌کنند. در صورتى‌که مدافع توپ را لمس کند يا بگيرد جاى خود را با مهاجمى که توپ را از دست داده است تعويض مى‌کند. اين تمرين را مى‌توان با چهار نفر (دو مهاجم، دو مدافع) نيز انجام داد.


تمرين پاس با مدافع
تمرين پاس با مدافع

- مثلث متحرک :

مهاجمان و مدافعان به شکل مربع يا مثلث قرار مى‌گيرند و به يکديگر پاس يک دست زمينى و سينه مى‌دهند (هم پاس‌دهنده و هم پاس‌گيرنده، مدافع مستقيم دارند) پس از ارسال پاس، پاس‌دهنده جاى مدافع مستقيم خود را اشغال مى‌کند و مدافع به انتهاء ستون بعدى مى‌رود. به اين ترتيب، همهٔ بازيکنان به‌عنوان مدافع و مهاجم انجام وظيفه مى‌کنند (تمرين پاس مربع و مثلث).


تمرين پاس مربع و مثلث
تمرين پاس مربع و مثلث

هدف: تقويت مهارت پاس‌هاى يک دست در مقابل مدافع

تمرين ترکيبى يک دست سينه و زمينى


- پاس ستاره (دريبل - پاس):

بازيکنان در پنج نقطه به شکل ستاره قرار مى‌گيرند. نفرات اول هر ستون فقط اجازه دارند به ستون‌هاى مقابل خود پاس دهند. با دريبل، به ستون موردنظر نزديک مى‌شوند. پس از ”توقف جفت‌پا“، توپ را به نفر اول ستون پاس داده، به انتهاء همان ستون مى‌روند (تمرين پاس ستاره).


تمرين پاس ستاره
تمرين پاس ستاره

هدف: تقويت پاس و تعيين مسير صحيح


- گرگ وسط :

هر پنج بازيکن در محوطه‌اى حدود يک‌چهارم زمين بسکتبال قرار مى‌گيرند و يک نفر گرگ مى‌شود. چهار بازيکن ديگر، فقط مى‌توانند پاس يک دست سينه و زمينى به يکديگر بدهند چنانچه گرگ توپ را لمس کند يا بازيکنان از هر نوع پاس ديگرى استفاده نمايند، جاى گرگ با بازيکن خطاکار عوض مى‌شود (تمرين گرگ وسط).


تمرين گرگ وسط
تمرين گرگ وسط

هدف: تقويت اجراء پاس کاربردى يک دست محدودهٔ يک‌چهارم


- تمرين پاس‌هاى محدود شده :

بازيکنان تمرين ”هشت انگليسي“ را به‌صورت کاربردى اجراء مى‌کنند (تمرين بازى پاس). در اين تمرين، مربى اعلام مى‌کند که بازيکنان بايد طول زمين بسکتبال را با تعداد مشخصى پاس (مثلاً ۱۰، ۳، ۳۴ و ...) طى کنند. اگر بازيکنان، اين مسير را با تعداد پاس بيشتر يا کمتر طى نمايند، در انتهاء مسير جريمه خواهند شد.


تمرين بازى پاس
تمرين بازى پاس

نکته: لازم است مربى به بازيکنان يادآورى کند که براى اجراء موفقيت‌آميز اين تمرين بايد طورى عمل کنند که تمام نيمهٔ زمين، نيمى از پاس‌ها و تا خط پرتاب آزاد مقابل، سه‌چهارم پاس‌ها بايد انجام شوند تا در انتهاء با تعداد پاس از پيش تعيين‌شده، کار را به اتمام برسانند. (اجراء اين تمرين موجب تقويت ذهنى بازيکنان در استفادهٔ بهينه و کاربرديِ انواع پاس‌ها خواهد بود).