کاربرد مهارت دو دست سينه به سينه (Two hands chest pass - Straignt pass)

اين پاس، يکى از رايج‌ترين و سريع‌ترين پاس‌هاى بسکتبال است، زيرا توپ کاملاً بدون قوس، فاصلهٔ بين سينهٔ پاس‌دهنده و پاس‌گيرنده را طى مى‌کند. در شرايطى که مدافعى بين دو مهاجم وجود نداشته باشد و نياز به پاسکارى سريع باشد از اين پاس استفاده مى‌شود. فاصلهٔ دو مهاجم در استفاده از اين پاس نبايد زياد باشد (شکل - پاس دو دست سينه به سينه).


پاس دو دست سينه به سينه
پاس دو دست سينه به سينه

شرح مهارت

دست‌ها و پاها قبل از پاس دادن

توپ، در دست‌ها نگه داشته مى‌شود.


- بدن در حالت تعادلى است و آمادهٔ پاس دادن به مناسب‌ترين هم‌تيمى است.

دست‌ها و پاها پس از پاس دادن

توپ با باز شدن مفصل آرنج و حرکت قوى مچ و انگشتان به سمت سينهٔ پاس‌گيرنده فرستاده مى‌شود.


- جهت انگشتان در تمام لحظات ارسال پاس رو به هدف است. مچ به سمت خارج طورى چرخش پيدا مى‌کند که جهت انگشتان شست در خاتمهٔ ارسال پاس به سمت زمين باشد.


- براى افزايش قدرت پرتاب مى‌توان همزمان با ارسال توپ، يک پا را جلو حرکت داد.


- بهتر است زانوها براى حفظ تعادل در هنگام پاس، کمى خميده و بدن در حالت تعادلى باشد (شکل - پاس دو دست سينه به سينه).


پاس دو دست سينه به سينه
پاس دو دست سينه به سينه

محل ارسال پاس

محل ارسال پاس سينهٔ فرد پاس‌گيرنده است.

نکات کليدى در هنگام اجراء پاس دو دست سينه به سينه

- توپ، بدون هيچ‌گونه قوس اضافي، از سينهٔ پاس‌دهنده به سينهٔ پاس‌گيرنده ارسال شود.


- پس از ارسال پاس، دست‌ها به‌ دنبال توپ کشيده شده، مچ‌ها به‌طرف خارج مى‌چرخند و آخرين انگشتانى که با توپ در تماس هستند، انگشتان شست و سبابه هستند.


- پاس‌دهنده بايد از آمادگى پاس‌گيرنده براى دريافت توپ مطمئن باشد. اگر دريافت‌کننده، توپ را دريافت نکند، يا مسير توپ به‌وسيلهٔ مدافعى قطع شود، پاس‌دهنده، مرتکب اشتباه شده است.

اشتباهات رايج در مهارت پاس دو دست سينه به سينه

- قبل از ارسال پاس، براى حفظ توپ در ناحيهٔ سينه، آرنج‌ها به قدرى به طرفين باز شوند که جهت انگشتان به سمت بالا تغيير کند (براى پرهيز از چنين اشتباهي، مبتديان مى‌توانند از يک حرکت دورانى در جهت ”شکم، سينه، پاس“، به شکل عدد شش انگليسي، استفاده کنند).


- پس از ارسال پاس، بلافاصله دو دست پائين انداخته شوند. (اين عمل موجب اُفت زودرس توپ و يا کاهش دقت در نقطهٔ ارسال مى‌گردد.)


- پائى که براى افزايش قدرت به جلو آورده شده به زمين کوبيده شود.


- شانه‌ها بيش از حد منقبض و يا به سمت بالا کشيده شوند.