شوت سه‌گام معمولى

- وضعيت دست‌ها و پاها قبل از پرتاب :

مهاجم همزمان با قطع دريبل يا دريافت پاس، با پاى موافق دست شوت (پاى خارجى نسبت به حلقه و در نفوذ از سمت راست حلقه، پاى راست و برعکس) اقدام به برگشتن يک گام بلند به سمت حلقه کرده، هم‌زمان با آن توپ را با دو دست در ناحيهٔ سينه و شکم حفظ و کنترل مى‌کند.


پس از فرود روى پاى گام اول (پاى خارجى نسبت به حلقه) گام دوم را با پاى بعدى (پاى داخلى نسبت به حلقه و در نفوذ از سمت راست حلقه، پاى چپ و برعکس) به‌صورت گامى کوتاهتر برمى‌دارد و آمادهٔ اجراء پرش به سمت حلقه (به سمت بالا) مى‌شود (شکل - مهارت شوت سه‌گام - ”حرکت گام‌ها“).


مهارت شوت سه‌گام - حرکت گام‌ها
مهارت شوت سه‌گام - حرکت گام‌ها

با وارد کردن فشارى نسبتاً قوى به زمين، روى پاى گام دوم (پاى داخلى نسبت حلقه) جهش کرده، پاى ديگر را با زانوى خميده در ناحيهٔ شکم جمع مى‌کند. همزمان با اين عمل، توپ از ناحيهٔ سينه و شکم به سمت جلو و بالاى سر برده مى‌شود تا براى اجراء مهارت شوت يک‌دست آماده گردد.


در نقطهٔ اوج پرش، با کشيده شدن دست پرتاب، در آخرين نقطهٔ ممکن در بالاى سر، توپ به سمت حلقه شوت مى‌شود؛ در حالى که دست حايل با آرنج خميده در مقابل صورت باقى مى‌ماند تا مدافع قادر نباشد به توپ نزديک شود (شکل - مهارت شوت سه‌گام ”اقدام به شوت“).


مهارت شوت سه‌گام اقدام به شوت
مهارت شوت سه‌گام اقدام به شوت

- دست‌ها و پاها پس از پرتاب :

پس از پرتاب توپ به سمت حلقه، بلافاصله پاى خميده از زانو، صاف مى‌شود و فرود بر روى دو پا انجام مى‌گيرد.


دست پرتاب تا آخرين لحظه به دنبال توپ کشيده مى‌شود.

شوت سه‌گام بعد از عبور از حلقه (Lay-back shot)

براساس وضعيت قرارگيرى مدافع، مهاجم از دست ”موافق حلقه - Lay back“ يا از دست ”مخالف حلقه - Reach back“ استفاده مى‌نمايد.


- کاربرد شوت ‌سه‌گام بعد از عبور از حلقه :

معمولاً بازيکنان از اين نوع شوت در مسير زير حلقه و در راستاى خط عرضى زمين استفاده مى‌کنند و بسته به وضعيت قرارگيرى مدافع، از دست موافق حلقه (Lay-back) يا از دست مخالف حلقه (Reach-back) براى شوت استفاده مى‌نمايد (شکل - شوت سه‌گام بعد از عبور از حلقه).


شوت سه‌گام بعد از عبور از حلقه
شوت سه‌گام بعد از عبور از حلقه

- شرح مهارت شوت سه‌گام بعد از عبور از حلقه:

ويژگى‌هاى اين شوت، مانند شوت سه‌گام معمولى است با اين تفاوت:


۱ر بيش از حد در سه گام معمولى به عقب خم مى‌شود تا در لحظهٔ شوت، حلقه در ديدرس باشد.


۲ر لحظهٔ شوت، کف دست و جهت انگشتان رو به حلقه است و توپ با حرکت قوى مچ و انگشتان به سمت بالا و عقب پرتاب مى‌شود.


۳هت بدن برخلاف شوت سه‌گام معمولى پشت به حلقه است.


- نکات کليدى در هنگام اجراء مهارت شوت سه‌گام :

۱راى شوت سه‌گام از مهارت شوت يک‌دست استفاده شود.


۲ام اول بلندتر (براى نزديک شدن به حلقه) و گام دوم کوتاهتر (براى آمادگى و کنترل به‌منظور پرش به سمت بالا) برداشته شود.


۳وپ تا آخرين لحظه با نگاه و دستِ پرتاب، دنبال شود.


۴ر مراحل گام برداشتن، توپ با دو دست حمل مى‌شود، ولى در لحظهٔ شوت، در نقطهٔ اوج پرش، توپ با يک دست شوت مى‌شود. اين عمل به کنترل بيشتر توپ و حمايت از آن در مقابل مدافع، کمک مى‌کند.


۵ميشه پرش آخر روى پاى مخالف دست پرتاب (پاى داخلى نسبت به حلقه) انجام مى‌شود (شکل حرکت پاها در شوت سه‌گام).


۶راى پيشگيرى از آسيب‌ديدگى و کسبِ تعادل بيشتر، فرود بايد روى هر دو پا انجام گيرد.


۷وت سه‌گام از سمت راست حلقه بهتر است با دست راست و از سمت چپ حلقه با دست چپ انجام گيرد.


حرکت پاها در شوت سه‌گام
حرکت پاها در شوت سه‌گام

- اشتباهات متداول در مهارت شوت سه‌گام :

۱ندازهٔ طول هر دو گام يکسان باشد.


۲وپ در حين گام برداشتن، با يک دست حمل شود.


۳رود بر روى يک پا انجام شود.


۴ست حايل (غير پرتاب)، به‌صورت کشيده در کنار بدن و پائين قرار گيرد.


تذکر مهم: شوت سه‌گام را بايد از هر دو سمت حلقه انجام داد و از هر سمت بهتر است از دست پرتاب مناسب استفاده کرد. بنابراين در نفوذ از سمت راست، شوت سه‌گام با دست راست، در نفوذ از سمت چپ، شوت سه‌گام با دست چپ و در نفوذ از روبه‌روى حلقه، بهتر است با دست قوى و يا با توجه به موقعيت مدافع، با دست دور از مدافع عمل شوت را انجام داد.