تمرين فردى مهارت ريباند

- در تمرين شماره (۱) تمرين”فردى مهارت ريباند“، هر فرد توپ را به بالاى سر خود پرتاب کرده، سپس با تکنيک ريباند دريافت مى‌کند و پس از پاس دادن به نفر اول ستون مقابل، به انتهاء ستون خود مى‌رود.


- در تمرين شمارهٔ (۲) تمرين ”فردى مهارت ريباند“ هر فرد توپ را به بالاى سر نفر اول ستون مقابل، پرتاب مى‌کند و به انتهاء ستون خود مى‌رود. ريباندکننده پس از دريافت توپ، آن را براى نفر اول ستون مقابل فرستاده، سپس به انتهاء ستون خود مى‌رود.


- در تمرين شمارهٔ (۳) تمرين ”فردى مهارت ريباند“ فرد، تمرين مهارت ريباند را با زدن توپ به تخته شروع و ريباند مى‌کند و پس از دادن توپ به نفر بعدى به انتهاء ستون مى‌رود (تمرين فردى در ريباند).


تمرين فردى در ريباند
تمرين فردى در ريباند

هدف: تقويت مهارت فرد در ريباند

تمرين گروهى مهارت ريباند

- ريباند کاربردى:

نفرات مستقر در منطقهٔ خط پنالتى توپ دارند و با ارسال پاس به ستون‌هاى کناري، تمرين را آغاز مى‌کنند. پس از آن به سمت يک نقطهٔ دلخواه حرکت مى‌کنند و مجدداً توپ را دريافت کرده، اقدام به شوت جفت يا ثابت يک‌دست مى‌نمايند.


نفرات زير حلقه با دقت مسير احتمالى برگشت توپ را تعقيب کرده، پس از ريباند توپ آن را به ستون‌هاى کنارى پاس مى‌دهند و خود نيز به انتهاء ستون کنارى منتقل مى‌شوند. نفرات ستون‌هاى کنارى با دريبل به انتهاء ستون‌هاى منطقهٔ پنالتى مى‌روند و نفرات شوت‌کننده نيز پس از انجام شوت به انتهاء ستون‌هاى زير حلقه منتقل مى‌شوند (تمرين گروهى مهارت ريباند).


تمرين گروهى مهارت ريباند
تمرين گروهى مهارت ريباند

هدف: تقويت سرعت عمل و تشخيص مسير توپ در ريباند


- تمرين ريباند ستونى :

اين تمرين مانند تمرين ”تمرين فردى مهارت ريباند“ است؛ با اين تفاوت که فردى که توپ را به تخته مى‌زند به‌سرعت به سمت انتهاء ستون حرکت مى‌کند تا نفر بعدى توپ را ريباند کند و اين فرد پس از ريباند، مجدداً توپ را به تخته مى‌زند تا نفر بعدى ريباند نمايد.


در مراحل پيشرفته‌تر، هر فرد که توپ را ريباند مى‌کند موظف است قبل از فرود و در حين پرش در هوا مجدداً توپ را براى ريباند فرد بعدى به تخته بزند (حالت واليبالي) (تمرين ريباند ستونى).


تمرين ريباند ستونى
تمرين ريباند ستونى

هدف: تقويت سرعت عمل و پرش به موقع در ريباند

تمرين ترکيبى (ريباند - شوت - پاس)

- ريباند تدافعى - ريباند تهاجمى :

در تمرين ريباند تدافعى - ريباند تهاجمي، بازيکنان به دو گروه مهاجم و مدافع تقسيم مى‌شوند (تمرين ريباند تدافعى - ريباند تهاجمي). نفر اول ستون (۲) در مقابل نفر اول ستون (۱) به حالت دفاعي، به فاصلهٔ يک‌دست، در حالت ساکن با دست‌هاى کشيده به سمت بالا قرار مى‌گيرد. پس از اقدام به شوت، ابتدا ”سدّ مسير مهاجم - Box-Out“ را انجام داده، سپس اقدام به ريباند تدافعى مى‌کند و پس از چرخش، توپ را به نفر اول ستون (۲) پاس مى‌دهد و پاس‌گيرنده نيز توپ را براى شوت، به نفر بعدى ستون (۱) مى‌سپارد و پس از آن، براى انجام دفاع، در مقابل وى قرار مى‌گيرد. شوت‌کننده نيز با ”عبور از سد مسير مدافع“ براى ريباند اقدام کرده، پس از ريباند تهاجمى توپ را مجدداً شوت مى‌کند. در چنين حالتي، مدافع پس از انجام شوت مجدد، مهاجم توپ را به نفر اول ستون (۲) پاس مى‌دهد تا تمرين ادامه پيدا کند. در پايان نفر اول ستون (۱) به انتهاء ستون (۲) و نفر اول ستون (۲) به انتهاء ستون (۱) مى‌روند.


تمرين ريباند تدافعى - ريباند تهاجمى
تمرين ريباند تدافعى - ريباند تهاجمى

- بازى ريباند (کاربرد مهارت ريباند در حرکات رقابتى) :

در اين تمرين، افراد به تيم‌هاى چهارنفره تقسيم مى‌شوند و هر دو تيم با يکديگر به رقابت مى‌پردازند. (يک تيم شوت‌کننده و يک تيم مدافع) تيم شوت‌کننده يک توپ در اختيار دارد. مهاجمان، يک نقطه را براى شوت کردن انتخاب مى‌کنند و مدافعان درست در کنار آنها قرار مى‌گيرند. با رها شدن توپ به سمت حلقه، مدافع اقدام به ريباند مى‌کند (تمرين بازى مهارت ريباند).


تمرين بازى مهارت ريباند
تمرين بازى مهارت ريباند

- توپِ گل‌شده، ۲ امتياز براى تيم مهاجم خواهد داشت.


- ريباند توپ گل‌نشده (قبل از برخورد توپ با زمين) ۱ امتياز براى تيم مدافع خواهد داشت.


- اگر مهاجم يا مدافع بتوانند توپ گل‌نشده را مجدداً ريباند و شوت کنند، در صورتى‌که توپ گل شود، يک امتياز اضافى کسب خواهد داشت.


- پس از انجام شوت به‌وسيلهٔ چهار مهاجم، تيم مدافع و مهاجم جابه‌جا خواهند شد.


- تيمى برنده خواهد بود که در مجموع چهار حمله و چهار دفاع، بيشترين امتياز را کسب نموده باشد.


- تمرين امتياز ۱۰ طلائى :

در اين تمرين، بازيکنان در دو تيم مساوى در دو ستون کنار مربى قرار مى‌گيرند (تمرين امتياز ۱۰ طلائي). مربى توپ را به تخته مى‌زند. (يا به‌طور ناگهانى بالاى سر خود پرتاب مى‌کند) نفرات اول هر ستون سعى مى‌کنند در رقابت با يکديگر توپ را زودتر دريافت يا ريباند کرده، مهاجم شوند.


تمرين امتياز ۱۰ طلائي
تمرين امتياز ۱۰ طلائي

- نفر ريباندکننده مى‌تواند بلافاصله اقدام به شوت کرده، با گل شدن توپ، يک امتياز کسب نمايد.


- در صورت دفاع محکم نفر مقابل، ريباندکننده مى‌تواند اقدام به دريبل نموده، با حملهٔ مجدد در يک موقعيت مناسب شوت کند.


- در صورت عدم امکان حملهٔ مجدد، ريباندکننده مى‌تواند يک‌بار توپ را به مربى پاس دهد و با فرار مناسب، در موقعيت دريافت مجدد و شوت راحت، قرار گيرد.


- نفر مدافع در صورتى‌که مالک توپ شود، مى‌تواند خود اقدام به شوت نموده، امتياز کسب کند.


- هر فردى که مالک توپ مى‌شود تا از دست دادن توپ و مالکيت مجدد آن، فقط يک‌بار مى‌تواند از پاس مربى استفاده کند.


- با ورود توپ به حلقه، رقابت اين دو نفر به پايان مى‌رسد و نوبت به دو نفر بعدى خواهد رسيد.


- با خروج توپ از خط عرضي، يا محوطهٔ سه‌امتيازي، يا هرگونه تخلف، بازى دو نفر با امتياز صفر - صفر پايان مى‌گيرد.


- در صورت خطاى مدافع و بنا به تشخيص مربي، يا به مهاجم يک امتياز داده مى‌شود، يا فرصت حملهٔ مجدد، در اختيار وى قرار مى‌گيرد.


- هر تيمى که در مجموع، زودتر به امتياز طلائى ۱۰ برسد، برنده خواهد بود.