ويژگى‌هاى تکنيکى پياده‌روى مراحل کامل

در پياده‌روى در حالى‌که ورزشکار حرکت به‌سمت جلو را به‌صورت گام برداشتن ادامه مى‌دهد، يک پاى او بايد هميشه با زمين در تماس باشد و پاى اتکاء نيز حداقل براى يک لحظه در موقعى‌که در وضعيّت عمودى است راست باشد.


تکنيک پياده‌روى شامل دو مرحلهٔ اتکاء روى يک پا و اتکاء روى دو پا است.


- مرحلهٔ اتکاء ريو يک پا شتاب لازم را فراهم مى‌کند و شامل آماده‌شدن براى کاشتن يا قراردادن پائى است که در حال تاب‌خوردن به جلو مى‌باشد.


- مرحلهٔ اتکاء روى دو پا براى حفظ تماس با زمين در تمام طول پياده‌روى ضرورى است.


- دو قانون مهّم زير، مسابقهٔ پياده‌روى را تعريف و تبيين مى‌کند:


۱. يک پا بايد هميشه در تمام مدت پياده‌روى با زمين در تماس باشد و پاى جلوئى بايد قبل از اينکه پاى عقبي، زمين را ترک کند روى زمين قرار بگيرد.


۲. پاى اتکاء بايد از لحظه‌اى که اولين تماس با زمين حاصل مى‌شود تا قرار گرفتن در وضعيت عمودي، راست باشد.

ويژگى‌هاى تکنيکى مرحلهٔ اتکاء روى يک پا اتکاءِ پاى عقبى

هدف : فراهم‌کردن شتاب اصلى در جهت پياده‌روى و آماده‌شدن براى مرحلهٔ اتکاء روى دوپا


- پاى اتکاء در وضعيت عمودي، راست شود.


- پاى اتکاء حتى‌الامکان راست و کشيده باقى بماند.


- پنجه‌هاى پاى اتکاء به‌طرف جلو راست مى‌شوند و با يک حرکت غلتکى روى لبهٔ خارجى پاشنه و سينهٔ پا به‌طرف نوک پنجه‌هاى پا پيش مى‌روند.


- پاى آزاد يعنى پائى که درحال تاب‌خوردن است با يک حرکت تخت، زانو و ساق پا از پاىاتکاء عبور مى‌کند.


- پاى جلوئي، به‌شکلى نرم در حالى‌که پنجه‌هاى آن به‌طرف بالا مى‌باشند روى پاشنهقرار مى‌گيرد. (تصوير اتکاءِ پاى عقبى).  اتکاءِ پاى عقبى
اتکاءِ پاى عقبى

ويژگى‌هاى تکنيکى مرحلهٔ روى يک پا اتکاء جلوئى

هدف : به‌حداقل رساندن نيروهاى ترمنزکننده در جهت پياده‌روى


- کف پاى جلوئى در حالى‌که حرکت تاب‌دادن به عقب را دارد، فعال باشد.


- مرحلهٔ شتاب منفى بايد حتى‌الامکان کوتاه باشد.


- زانوى پاى جلوئى بايد کشيده و راست باشد.


- پائى که در حال تاب‌خوردن است بايد با يک حرکت تخت، زانو و ساق پا، از پاى اتکاء عبور کند. (تصوير مرحلهٔ اتکاء روى يک پا اتکاءِ جلوئي)  مرحلهٔ اتکاء روى يک پا اتکاءِ جلوئى
مرحلهٔ اتکاء روى يک پا اتکاءِ جلوئى

ويژگى‌هاى تکنيکى مرحلهٔ اتکاء روى دو پا

هدف: ارتباط دادن مراحل اتکاءِ جلوئى و عقبى


- پاى جلوئى به آرامى و به‌نرمى روى پاشنه، در حالى‌که پنجه‌هاى رو به بالا هستند فرود مى‌آيد به‌ طورى‌که هم‌زمان پاى عقبى در وضعيّتى قرار دارد که پاشنهٔ آن بالاتر از زمين است.


- هر دو زانو کشيده مى‌باشند.


- شانه‌ها شل و آزاد و دست‌ها و بازوها در وضعيّت طبيعى يعنى دست و پاى مخالف قرار دارند. (تصوير مرحلهٔ اتکاء روى دو پا)  مرحلهٔ اتکاء روى دو پا
مرحلهٔ اتکاء روى دو پا

ويژگى‌هاى نحوهٔ قرار دادن پا روى زمين

هدف: قرار دادن پا روى زمين به‌نحو صحيح براى به‌دست آوردن طول گام بهينه


- پا در يک خط مستقيم روى زمين گذاشته شود.


- محل تماس پا با زمين، پاشنه است. با يک حرکت غلتکى روى لبهٔ خارجى پاشنه و سينهٔ پا به‌طرف نوک پنجه‌هاى پا پيش برويد.


- از قسمت سينه پا حرکت فشار دادن به زمين و جدا شدن را آغازکنيد و با عمل غلتيدن به‌طرف نوک انگشت بزرگ پا پيش برويد (عمل غلتکى پاشنه - پنجهٔ پا). (تصوير نحوهٔ قرار دادن پا روى زمين)  نحوهٔ قرار دادن پا روى زمين
نحوهٔ قرار دادن پا روى زمين

ويژگى‌هاى تکنيکى حرکت لگن در پياده‌روى

هدف: دست‌يابى به دامنهٔ حرکتى وسيعى در مفصل لگن براى حصول طول گام بهينه


- برخوردارى از انعطاف‌پذيرى مناسب درمفصل و کمربند لگني، موجب چرخش مطلوب مى‌شود و تأثير به‌سزائى بر دست‌يابى به طول گام بهينه و قرارگرفتن مطلوب پا بروى زمين دارد .


- چرخش لگن به‌طرف جلو و پا صورت مى‌گيرد و با اين‌کار يک حرکت چرخشى را موجب مى‌شود.


- حرکت لگن به طرفين قابل رؤيت است امّا اين عمل نبايد بيش از حد و نياز، تکنيکى باشد. (تصوير حرکت لگن در پياده‌روى)  حرکت لگن در پياده‌روى
حرکت لگن در پياده‌روى

ويژگى‌هاى تکنيکى حرکت دست‌ها

هدف: نگهدارى اندازهٔ حرکت به جلو و حفظ تعادل بدن درحين پياده‌روى


- شانه‌ها شل و آزاد حرکت مى‌کنند.


- شانه براى خنثى‌کردن افتادگى لگن مخالف مى‌افتد.


- زاويهٔ ساعد و بازو در ناحيهٔ آرنج‌ها بايد ۹۰ درجه باشد و نزديک به بدن حرکت کند.


- دست‌ها نبايد پائين‌تراز ارتفاعِ کمر و بالاتراز ارتفاعِ شانه‌ها حرکت کنند. (تصوير حرکت دست‌ها)  حرکت دست‌ها
حرکت دست‌ها

ويژگى‌هاى تکنيکى خطاهاى پياده‌روى

هدف: اجراءِ تکنيک پياده‌روى مطابق قوانين


- قرار دادن پا روى زمين با زانوى خميده خطا محسوب مى‌شود.


- کامل نکردن عمل راست‌کردنِ پاى اتکاء در وضعيّت عمودى خطا است.


- پرش قابل رؤيت در حين پياده‌روى خطا است.


- ازدست‌دادن ”مرحلهٔ اتکاء روى دو پا“ يعنى قرار گرفتن هر دو پا در يک لحظه در هوا خطا است. (تصوير خطاهاى پياده‌روى)  خطاهاى پياده‌روى
خطاهاى پياده‌روى