بسيارى از تمرين‌هاى ”پايهٔ دويدن“ که قبلاً بيان‌ شد و بسيارى از تمرين‌هاى ”پايه پرش‌ها“ براى پرتاب‌‌کننده‌ها مفيد هستند.

عمل شلاقى (پرتاب نيزه)شکل‌هاى مختلف تمرين:

ـ پرتاب با وضعيت ايستاده


ـ پرتاب با حالت نشسته


ـ پرتاب با حالت زانو زدن


ـ پرتاب با آهنگ دورخيز ۳ گام


شکل‌هاى مختلف تمرين:

ـ پرتاب با وضعيت ايستاده


ـ پرتاب با حالت زانو زدن


ـ پرتاب با آهنگ دورخيز سه گام


ـ پرتاب با آهنگ دورخيز ۵ گام

نمونه‌هاى بار تمرينى

تمرين وزن اثر تکرار سرى
پرتاب ايستاده يک دستى ۳ ـ ۵/۱ کيلوگرم قدرتى ۱۰ ـ ۵ ۴ ـ ۲
پرتاب يک دستى با سه گام دورخيز ۲ ـ ۱ کيلوگرم قدرتى ۱۰ ـ ۵ ۴ ـ ۲
پرتاب ايستاده دو دستى ۵ ـ ۲ کيلوگرم قدرتى ۳۰ ـ ۵ ۵ ـ ۳
پرتاب دو دستى با ۳ گام دورخيز ۵ ـ ۲ کيلوگرم قدرتى ۳۰ ـ ۵ ۵ ـ ۳
پرتاب ايستاده يک دستى ۷۵۰ ـ ۲۰۰ گرم سرعتى ۱۰ ـ ۵ ۴ ـ ۲
پرتاب ايستاده يک دستى با سه گام دورخيز ۷۵۰ ـ ۲۰۰ گرم سرعتى ۱۰ ـ ۵ ۴ ـ ۲

عمل هل دادن (پرتاب وزنه)شکل‌هاى مختلف تمرين :

ـ پاس دادن از روى سينه


ـ هل دادن وسيله (توپ طبي) با حالت سُر خوردن


ـ هل دادن با آهنگ دو گام (چپ ـ راست ـ چپ)


ـ پرتاب از حالت بدن چرخيده


شکل‌هاى مختلف تمرين:

ـ پرتاب از حالت بدن چرخيده


ـ پرتاب با وزنه‌ها يا وسايل مختلف مانند توپ‌هاى طبي، وزنه، و سنگ

نمونه‌هاى بار تمرينى

تمرين وزن اثر تکرار سرى
پرتاب رو به جلو و رو به عقب از روى سر ۴ ـ ۳ کيلوگرم قدرتى ۱۰ ـ ۵ ۴ ـ ۲
پرتاب ايستاده با سر خوردن و دو گام ۸ ـ ۵ کيلوگرم قدرتى ۱۰ ـ ۵ ۴ ـ ۲
پرتاب ايستاده با سر خوردن و دو گام ۶ ـ ۲ کيلوگرم سرعتى ۱۰ ـ ۵ ۴ ـ ۲

عمل پرتاب از پهلو (پرتاب ديسک)شکل‌هاى مختلف تمرين:

ـ پرتاب با وضعيت نشسته


ـ پرتاب با حالت زانو زدن


ـ پرتاب از جلو


ـ پرتاب با وضعيت توانمند


ـ پرتاب با يک دور چرخش


ـ پرتاب با ۵/۱ دور چرخش


ـ پرتاب با وسايل مختلف


سبک: ميله چوبي، حلقه لاستيکي، وزنه‌هاى سبک، سنگ‌هاى سبک، ديسک‌هاى سبک


سنگين: توپ‌هاى طبى سنگين، وزنه‌هاى سنگين، ديسک‌هاى سنگين

نمونه‌هاى بار تمرينى

تمرين وزن اثر تکرار   سرى
تمرين پرتاب با وسايل سبک‌تر ۱/۵ ـ ۸/۰ کيلوگرم سرعتى ۱۰ ـ ۵ ۴ ـ ۲
تمرين پرتاب با وسايل سنگين‌تر ۳ ـ ۵/۱ کيلوگرم قدرتى ۳۰  ـ ۵ ۵ ـ ۳

عمل پرتاب از روى شانه‌ها (پرتاب چکش)شکل‌هاى مختلف تمرين:

ـ پرتاب براى کسب ارتفاع


ـ پرتاب براى کسب مسافت


شکل‌هاى مختلف تمرين:

ـ پرتاب با وسايل سبک‌تر


ـ پرتاب با وسايل سنگين‌تر


ـ پرتاب با چکش‌هاى دسته‌کوتاه


ـ پرتاب پس از انجام تاب دادن چکش ـ بدون چرخش


ـ پرتاب پس از انجام تاب دادن اوليه با چرخش


ـ پرتاب با وسايل مختلف مانند توپ‌هاى طبي، چکش‌هاى مختلف و سنگ با وزن‌هاى مختلف.

نمونه‌هاى بار تمرينى

تمرين وزن اثر تکرار سرى
تمرين پرتاب با وسايل سبک‌تر ۶ ـ ۲ کيلوگرم سرعتى ۱۰ ـ ۵ ۴ ـ ۲
تمرين پرتاب با وسايل سنگين‌تر ۱۲/۵ ـ ۵ کيلوگرم قدرتى ۱۰ ـ ۵ ۴ ـ ۲