ويژگى‌هاى تکنيکى سرعت (مراحل کامل)

هر گام شامل يک مرحله اتکاء و يک مرحله پرواز است.


ـ مرحلهٔ اتکاء مى‌تواند به مرحلهٔ اتکاء در جلو و مرحلهٔ رانش تقسيم نمود. مرحله رانش تنها مرحله‌اى است که بدن شتاب مى‌گيرد.


ـ مرحلهٔ پرواز، شامل مرحلهٔ تاب خوردن به جلوى پاى آزاد و مرحلهٔ بازيافت پاى اتکاء قبلى است.


مراحل سرعت
مراحل سرعت

ويژگى‌هاى تکنيکى مرحله اتکاءهدف:

به حداقل رساندن شتاب منفى به‌هنگام تماس پا با زمين و به حداکثر رساندن رانش به جلو


ويژگى‌هاى تکنيکى :

ـ فرود روى سينهٔ پا در مرحلهٔ اتکاء در جلو (۱)


ـ خم کردن ران در حين برخورد پا با زمين (استهلاک) به حداقل. پاى آزاد کاملاً از ناحيه زانو خم، بالا آورده شود (۲)


ـ باز شدن کامل مفاصل مچ پا، زانو و لگن پاى اتکاء در لحظهٔ جدا شدن از زمين


ـ تاب خوردن سريع ران پاى راهنما به وضعيّت افقى (۳) (تصوير زير)


ويژگى‌هاى تکنيکى مرحلهٔ پروازهدف:

به حداکثر رساندن اتکاء براى رانش به جلو و آماده شدن براى قرار دادن فعّال پا به‌هنگام تماس با زمين


ويژگى‌هاى تکنيکى:

ـ زانو به‌طرف جلو و بالا براى حمايت از عمل رانش و افزايش طول گام حرکت مى‌کند (۱)


ـ زانو به‌طور قابل توجّهى در مرحلهٔ بازيافت خم مى‌شود تا يک لنگر کوتاه به‌دست آيد (۲)


ـ تاب دادن فعال ولى سبک و بدون تنش دست‌ها


ـ حرکت جمع کردن به عقب (حرکت جاروئي) پاى اتکاء در حال فرود به زمين براى به حداقل رساندن عمل ترمز کردن در لحظهٔ تماس پا با زمين (۳) (تصوير بالا)