خصوصیات نیزه

خصوصیات نیزه مردان زنان
حداقل وزن براى قبول رکورد بانضمام دستگيره نخ‌پيچى شده ۸۰۰ گرم ۶۰۰ گرم
حد مورد قبول وزن براى مسابقات ۸۲۵-۸۰۵ گرم ۶۲۵-۶۰۵ گرم
طول نيزه حداقل ۲/۶۰متر ۲/۲۰ متر
حداکثر ۲/۷۰ متر ۲/۳۰ متر
طول سرنيزه فلزى حداقل ۲۵۰ ميلى‌متر ۲۵۰ ميلى‌متر
حداکثر ۳۳۰ ميلى‌متر ۳۳۰ ميلى‌متر
فاصله نوک نيزه تا مرکز ثقل حداقل ۰/۹۰ متر ۰/۸۰ متر
حداکثر ۱/۰۶ متر ۰/۹۵ متر
قطرميله در قطورترين نقطه حداقل ۲۵ ميلى‌متر ۲۰ ميلى‌متر
حداکثر ۳۰ ميلى‌متر ۲۵ ميلى‌متر
پهناى دسته نخ پيچى‌شده حداقل ۱۵۰ ميلى‌متر ۱۴۰ ميلى‌متر
حداکثر ۱۶۰ ميلى‌متر ۱۵۰ ميلى‌متر

جزئیات نیزه

رديف جزئيات مردان زنان
حداکثر حداقل حداکثر حداقل
DO قطر جلو دسته ۳۰ ۲۵ ۲۵ ۲۰
D1 انتهاى دسته -- ۰/۲۵-DO -- ۰/۲۵-DO
D2 ۱۵۰ ميلى‌متر از نوک ۰/۸DO -- ۰/۸DO --
D3 انتها سرنيزه -- -- -- --
D4 پشت سرنيزه -- ۲/۵-D3 -- ۲/۵-D3
D5 از وسط نيزه تا مرکز ثقل ۰/۹DO -- ۰/۹DO --
D6 بالاى دسته ۸+‌DO -- ۸+‌DO --
D7 از وسط دم تا مرکز ثقل -- ۰/۹DO -- ۰/۹DO
D8 ‌۱۵۰ ميلى‌متر از دُم نيزه -- ۰/۴DO -- ۰/۴DO
D9 دُم -- ۳/۵ -- ۳/۵


نيزه نبايد بخش متحرکى داشته باشد و يا از بخش‌هايى درست شده باشد که هنگام پرتاب مرکز ثقل يا خصوصيات پرتاب را تغيير دهد.


باريکى نيزه تا نوک سرنيزه فلزى بايد بگونه‌اى باشد که زاويه آن بيش از ۴۰ درجه نشود. قطر نقطه‌اى که ۱۵۰ ميلى‌متر از سرنيزه فاصله دارد نبايد بيش از ۸۰ درصد حداکثر قطر ميله باشد. در نقطه مرکزى بين مرکز ثقل و سرفلزي، قطر نبايد بيش از۹۰ درصد حداکثر قطر ميله باشد.


باريکى نيزه تا دُم آن بايد طورى باشد که قطر نقطه ميانى بين مرکز ثقل و دُم کمتر از ۹۰درصد حداکثر قطر ميله باشد. در نقطه‌اى که ۱۵۰ ميلى‌متر از دُم نيزه فاصله دارد، قطر نبايد بيشتر از ۴۰ درصد حداکثر قطر ميله بشود. قطر ميله در انتهاى دُم نبايد از ۵/۳ ميلى‌متر کمتر باشد.


نبايد در طول مسابقه در آن تغييرى بوجود آورند هيچ شرکت‌کننده‌اى حق بردن نيزه را به داخل محوطه مسابقات ندارد. در کليه مسابقات ديگر ورزشکاران در صورتى که کميته برگزارکننده قبل از مسابقات، وسايل را بررسى و علامت‌گذارى کند و در اختيار ورزشکاران قرار دهد، مى‌توانند از نيزه خود استفاده کنند.

منطقه فرود

حداکثر شيب کلى مجاز براى قطاع فرود در جهت پرتاب نبايد از ۱۰۰۰:۱ بيشتر باشد.


قطاع فرود با خطوط سفيدى به پهناى ۵۰ ميلى‌متر مشخص شده که در صورتى که امتداد داده شوند از محل تقاطع قوس و خطوط موازى نشانگر مسير دورخيز (C.B) و مرکز دايره‌اى که قوس بخشى از آن است (A) مى‌گذرند.