آيا وقتى بزرگسالان جوان با تمرين کافى به سطح معينى از اجراء مهارت‌ها دست يافتند، مى‌توانند در ميانسالى و اواخر بزرگسالى اين سطح را حفظ کرده يا آن را بهتر کنند؟ اين سؤال، سؤال پيچيده‌اى است؛ زيرا اجراء مهارت‌هاى حرکتى داراى جنبه‌هاى متفاوتى است. برخى از مهارت‌ها مستلزم دقت هستند، برخى ديگر سرعت و برخى هم هر دو را مى‌طلبند. قدرت، عامل اصلى در برخى از مهارت‌ها است، در حالى که برخى از مهارت‌هاى ديگر نيازمند استقامت يا انعطاف بدنى هستند. بنابراين مقياس حفظ و پيشرفت مهارت‌ها ممکن است کيفيت مهارت، کميّت آن يا هر دو باهم باشد. احتمال دارد که ما بتوانيم به اين سؤال در مورد اجراء مهارت‌ها و روش‌هاى مختلف ارزيابى در ميانسالى و بزرگسالى به‌طور جداگانه پاسخ دهيم؛ زيرا فرآيند افزايش سن بر اين عوامل به‌طور متفاوتى اثر مى‌گذارد. افراد در سنين ميانسالى و بزرگسالى ممکن است نتوانند در سطح يک بزرگسال جوان مهارت‌هايى را که سرعت جزء اصلى آن است حفظ کنند، ليکن ممکن است مهارت‌هايى را که نياز به دقت دارد حفظ کرده يا در آن پيشرفت کنند، يا ممکن است در حين کاهش سطح کمّى مهارت، کيفيت آن را حفظ کنند.


اجراء برخى از انواع مهارت‌هاى حرکتى در افراد ميانسال و بزرگسال کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ براى مثال، محققان کمتر الگوهاى حرکتى بزرگسالان را آزمايش کرده‌اند. آنچه بيشتر مطالعه شده، عملکردهاى قلبى - عروقى و حافظه بوده است. در نتيجه، مى‌توان در مورد برخى از جنبه‌هاى اجراء مهارت در بزرگسالان تعميم‌ها و نتيجه‌گيرى‌هاى کلى داشت، در حالى که برخى از جنبه‌هاى ديگر، سؤالات بى‌جواب مى‌ماند. به‌دليل اينکه در مورد ادراک، آمادگي، يادگيرى و حافظه بعداً بحث خواهد شد، در اينجا کيفيت و کميّت اجراء مهارت بزرگسالان را بررسى مى‌کنيم. در بسيارى از موارد، فقط مى‌توان در مورد اجراء مهارت در بزرگسالان نتيجه‌گيرى‌هاى آزمايشى و پيشنهادى داشت.