تأکيد اخير بر تمرين و آمادگى بدنى در تمام طول عمر، باعث شرکت بزرگسالان در رقابت‌ها و المپيک‌هاى ملى شده است. اين امر به متخصصان رشد فرصت داده است تا اطلاعات بيشترى در مورد سطح کمّى موفقيت بزرگسالان به‌دست آورند.  ( منحنى نتايج قهرمانى کشور آمريکا در شناى ۵۰۰ يارد آزاد، سال ۱۹۸۴ توسط شى). او ميانگين زمانى ۵ نفر اول مردان و زنان را به‌دست آورد. دقت فرمائيد که کاهش رکورد در ميانسالى خيلى تدريجى است. اين کاهش پس از ۶۰ سالگى به‌ويژه در زنان قابل توجه است و پس از ۷۵ سالگى نسبتاً برجسته و زياد است. شى همچنين منحنى زمان‌هاى مربوط به رکورد جهانى دوى ماراتن را نيز در مردان ۱۰ تا ۷۹ ساله رسم کرد ( منحنى رکوردهاى جهانى ماراتن مردان - برگرفته از شي، ۱۹۸۶توسط شى). اين رکوردها، همانند نتايج شنا پس از افزايشى که در جوانى و اوايل بزرگسالى داشت از آن پس کاهش يافت.


نتايج قهرمانى کشور آمريکا در شناى ۵۰۰ يارد آزاد، سال ۱۹۸۴؛
نتايج قهرمانى کشور آمريکا در شناى ۵۰۰ يارد آزاد، سال ۱۹۸۴؛
رکوردهاى جهانى ماراتن مردان - برگرفته از شي، ۱۹۸۶
رکوردهاى جهانى ماراتن مردان - برگرفته از شي، ۱۹۸۶

رکوردهاى المپيک بزرگسالان طى ۱۰ سال بين سال‌هاى ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ در سنت لوئيس در تصاوير ترسيم شده است. اگرچه رکوردهاى به‌دست آمده در طول هر ۵ سال در هر يک از گروه‌ها همراه با افزايش سن کاهش دارد، ليکن اين کاهش در طول ۲۵ سال در تمام روى‌دادهاى فوق نسبتاً کم و ناچيز است. اين مطلب به‌ويژه در تغييرات بين گروه‌هاى سنى ۵۰ تا ۵۴ و ۷۰ تا ۷۴ صحت دارد. کاهش در اجراءها پس از ۷۵ سالگى بسيار چشمگير و نمايان است.


شنای 500 یارد آزاد
شنای 500 یارد آزاد
دو 50 متر سرعت
دو 50 متر سرعت

پرش طول جفتی
پرش طول جفتی
شنای 500 یارد آزاد
شنای 500 یارد آزاد

پرتاب توپ سافتبال برای کسب مسافت
پرتاب توپ سافتبال برای کسب مسافت
دو 10 هزار متر
دو 10 هزار متر

در تصاویر بالا رکوردهاى زمانى و مسافتى مربوط به گروه‌هاى سنى مختلف که در سال‌هاى ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ در المپيک بزرگسالان و در سنت لوئيس به جا گذاشته شد است را مشاهده می کنید .


مسابقات المپيک جوانان و بزرگسالان تا اينجا مورد بحث قرار گرفت، ورزش‌هايى است که با هدف کسب حداکثر سرعت و مسافت انجام مى‌گيرد. با توجه به موضوع يعنى سنِ رسيدن به اوج اجراء، انتظار مى‌رود که کاهش اجراء در اين مسابقات در مقايسه با مسابقاتى که نياز به دقت دارد، هماهنگى بيشترى با بحث داشته باشد.


 رکوردهاى دقت افراد بزرگسال در گروه‌هاى سنى مختلف در المپيک‌هاى منطقه سنت لوئيس در سال‌هاى ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰  نتايج چندين مسابقه در المپيک ۱۹۹۰ بزرگسالان را که بر دقت تأکيد دارد نشان مى‌دهد. بولينگ، پرتاب دقيق در فوتبال آمريکايي، و پرتاب دقيق در سافتبال از آن جمله است. توجه داشته باشيد که يافتن روندهاى نزولى در امتيازات مربوط به مسابقات فوق سخت‌تر است، به استثناء امتيازات مربوط به افراد ۷۵ تا ۷۹ سال و افراد بالاى ۸۰ سال که معمولاً کمترين است؛ براى مثال، زياد غيرمعمول نيست اگر يک فرد ۶۰ تا ۶۴ ساله، قهرمان يکى از گروه‌هاى جوان‌تر را پشت سر بگذارد.