مفصل شانه

سطوح حرکتى ساجيتال (A)، فرونتال (B) و هوريزنتال (C) که از مفصل شانه عبور کرده است در شکل زير مشاهده مى‌گردد.


سطوح حرکتى اصلى در مفصل شانه
سطوح حرکتى اصلى در مفصل شانه

ساختمان استخوانى

ساختمان استخوانى و مفصلي: اين مفصل از ترکيب دو استخوان کتف و بازو به‌وجود مى‌آيد، سر گرد و کروى‌شکل استخوان بازو در داخل حفرهٔ دورى کتف قرار گرفته و مفصل کروى شانه را به‌وجود مى‌آورد که متحرک‌ترين مفصل بدن انسان است.


ساختمان استخوانى مفصل شانه
ساختمان استخوانى مفصل شانه

علت پرتحرک بودن مفصل شانه يکى فاصله‌اى است که بين دو استخوان کتف و بازو در محل مفصلى وجود دارد و ديگرى در خارج از بدن قرار داشتن مفصل شانه است که دست را قادر مى‌سازد بدون برخورد با قسمت‌هاى ديگر بدن به‌طور آزاد حرکت داشته باشد (به‌استثناء حرکت‌ هايپرآداکشن). دو سر استخوان‌هاى مفصلى کتف و بازو از غضروف حيالين پوشيده شده است و قطر اين پوشش در تمام نقاط يکسان نيست.

ساختمان ليگامنتى

ليگامنت‌هاى نگه‌دارندهٔ استخوان‌هاى ترقوه و کتف که موجب استحکام مفصل شانه نيز مى‌باشند عبارتند از ليگامنت غرابى ترقوه‌اى که از زائدهٔ غرابى استخوان کتف به ترقوه متصل است و ليگامنت اخرمى ترقوه‌اى که از زائدهٔ اخرمى استخوان کتف به ترقوه متصل است. اين دو ليگامنت بسيار محکم و قوى هستند. ليگامنت ديگرى به‌نام غرابى اخرمى نيز وجود دارد که زائدهٔ غرابى را به زائدهٔ اخرمى متصل مى‌کند. کپسول مفصل شانه پوشش روى مفصل شانه را مى‌سازد. اين کپسول نازک است و تاندون سر دراز عضله دو سر بازويى با رسيدن به نزديکى مفصل شانه وارد اين کپسول مى‌گردد. شکل زير ليگلمنت‌هاى مفصل شانه را نشان مى‌دهد.


ليگامنت‌هاى مفصل شانه
ليگامنت‌هاى مفصل شانه

محورهاى حرکتى مفصل شانه با توجه به کروى بودن اين مفصل شامل محورهاى ورتيکال جهت حرکت‌هاى چرخش داخلى و خارجى استخوان بازو، محور فرونتال جهت حرکت‌هاى فلکشن و اکستنشن و محور ساجيتال جهت حرکت‌هاى آبداکشن و آداکشن مى‌باشد که در شکل زير نشان داده شده است.