چرخش داخلى ران

در اين حرکت سطح قدامى زانو به سمت داخل بدن متمايل مى‌گردد.


چرخش خارجي، حالت بدون چرخش و چرخش داخلى استخوان ران
چرخش خارجي، حالت بدون چرخش و چرخش داخلى استخوان ران

چرخش خارجى ران

در اين حرکت سطح قدامى زانو به سمت خارج پا متمايل مى‌گردد دو حرکت فوق را مى‌توان به دو طريق زيرين مشاهده نمود:


در شکل زير که از کتاب حرکت‌شناسى نوشتهٔ لوتوجنز آورده شده است دامنهٔ چرخش خارجى استخوان ران را تا ۵۰ درجه و چرخش داخلى آن را تا ۳۵ درجه نشان مى‌دهد.


چرخش داخلى و خارجى ران
چرخش داخلى و خارجى ران

چرخش داخلى و خارجى استخوان ران
چرخش داخلى و خارجى استخوان ران

تا شدن افقى

اين حرکت موقعى انجام مى‌شود که پا به حالت آبداکشن و از کنار بدن به جلوى بدن بيايد (حرکت موازى با سطح افق)، اين عمل احتمالاً با کاهش چرخش خارجى ران همراه است.

دور شدن افقى

اين حرکت موقعى انجام مى‌گردد که پا از حالت فلکشن در جلوى بدن (از مفصل ران) به حالت آبداکشن در کنار بدن برود، و احتمالاً با چرخش خارجى استخوان ران همراه مى‌شود. در کتاب حرکت‌شناسى نوشتهٔ هينسون اين دو حرکت را تحت عنوان دور شدن افقى (Horizontal Abduction) و نزديک شدن افقى (Horizontal Flexion) ذکر نموده‌اند. اين دو حرکت در شکل زير نشان داده شده است.


دور و نزديک شدن افقى پا از مفصل ران
دور و نزديک شدن افقى پا از مفصل ران

حرکت دورانى

که به ترتيب از حرکت‌هاى فلکشن، آبداکشن، اکستنشن و آداکشن تشکيل مى‌شود.