دور کردن

بالا بردن استخوان بازو در سطحى موازى با استخوان شانه را مى‌گويند.


  حرکت‌دهنده‌ها     اصلى - عضلهٔ دلتوئيد ميانى
  - عضلهٔ فوق خارى کتف
  کمکى - سر دراز عضلهٔ دوسر، مخصوصاً اگر ساعد چرخش بيرونى داشته باشد (ساعد در حالت سوپينشين باشد).
- عضلهٔ دلتوئيد قدامي، بعد از گذشتن بازو از محور افقى ساجيتال (بالاتر از ۹۰ درجه).
- بخش ترقوه‌اى عضلهٔ سينه‌اى بزرگ بعد از اينکه بازو کاملاً از بالاى محور افقى گذشت (بالاتر از ۹۰ درجه)
خنثى‌کننده‌ها - عضلهٔ تحت خارى تحت خارى و گرد کوچک بعد از عبور بازو به بالاى سطح افقى تمايل به خم کردن دالى قدامى و الياف فوقانى سينه‌اى بزرگ را خنثى مى‌کند.
  ثابت‌کننده‌ها   - عضلهٔ ذوزنقه
-عضلهٔ تحت ترقوه‌اى


- توجه:

۱. دور کردن بيش از حد استخوان بازو معمولاً با چرخش خارجى همراه است. بدين ترتيب عمل دور کردن در دامنهٔ وسيع‌ترى در اين موقعيت ممکن مى‌شود.


۲. همهٔ عضلاتى که از کتف به تنه متصل هستند ممکن است نقش ثابت کردن و نگهداشتن در حرکات مختلف اندام فوقانى را داشته باشند.


اين عضلات عبارتند از: عضلهٔ تحت ترقوه‌اي، عضلهٔ سينه‌اى کوچک، عضلهٔ دندانه‌اى قدامي، عضلهٔ گوشه‌اي، عضلات متوازى‌الاضلاع و عضلهٔ ذوزنقه.

نزديک شدن بازو

- توجه:

هنگامى که بدن عمود است حرکت به وسيلهٔ نيروى جاذبه و بدون عملکرد عضلانى صورت مى‌پذيرد. اگر اجرا خيلى آهسته صورت گيرد، دورکننده‌ها انقباض طويل شونده براى کنترل حرکت انجام خواهند داد و نزديک‌کننده‌ها در حالت استراحت هستند. اگر اجرا کمى سريعتر از نيروى جاذبه و يا در مقابل مقاومتى اجرا شود.


  حرکت‌کننده‌ها  اصلى - پشتى بزرگ
- گرد بزرگ
- بخش جناغى سينه‌اى بزرگ
کمکى - الياف تحتانى بخش خلفى دلتوئيد
- غرابى بازويى (وقتى بازو بالاى خط افقى باشد)
- تحت کتفى (وقتى بازو بالاى خط افقى باشد)
- دو سر
- سر دراز عضلهٔ سه سر
خنثى‌کننده‌ها - عضلات بخش قدامى و خلفى خم شدن و باز شدن بيش از حد استخوان بازو را خنثى مى‌کنند.
ثابت‌کننده‌ها - غرابى بازويي، سر کوتاه دوسر و سر دراز سه سر ثابت‌کننده‌هاى خوب کتف هستند. همهٔ عضلات فوق نسبتاً داراى يک جزء غيرچرخشى و ثابت‌کنندهٔ عمده هستند که استخوان بازو را در امتداد محور طولى‌اش به حفرهٔ دورى نزديک مى‌کنند.