تاشدن جانبى

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى - هر سه عضله نردبانى (قدامى، ميانى، خلفى)
- مهره‌اى، رأسى و گردنى
- قسمت‌هاى خارجى عضلات قدامى مهره‌اى
- جناغى چنبرى پستاني
- راست‌کننده ستون فقرات (بخش رأسى و گردنى)
- عضلات نيم‌خارى (بخش رأسى و گردنى)
کمکى - عضلات تحت پَس‌سَري
- عضلات عمقى ستون فقرات (بخش گردنى)
- عضله گوشه‌اى
خنثى‌کننده‌ها - عضلات جلوى و پشتى حرکات خم‌شدن و بازشدن يکديگر را خنثى مى‌کنند.
  ثابت‌کننده‌ها   - خم‌کننده‌ها و بازکننده‌هاى ستون فقرات ناحيهٔ پشتى و کمرى تحت ترقوه‌اى (ثابت‌کننده ترقوه براى عمل عضله جناغى چنبرى پستانى)
- ذوذنقه پائينى (ثابت‌کننده عضله کتف براى عمل عضله گوشه‌اى)

چرخش‌دهنده‌هاى سر

  حرکت‌دهنده‌ها   - چرخش‌دهنده‌هاى طرف مقابل
- عضله جناغى چنبرى پستانى
- عضلات خلفى عمقى ستون مهره‌ها (بخش گردنى)
- چرخش‌دهنده‌هاى همان طرف
- مهره‌اي، رأسي، گردنى
- راست‌کننده‌ ستون فقرات بخش رأسى و گردنى
- عضلات تحت پَس‌سَرى
خنثى‌کننده‌ها - عضلات جلويى و پشتى تمايل به حرکت‌هاى خم‌شدن و بازشدن يکديگر را خنثى مى‌کنند.
ثابت‌کننده‌ها - تاکننده‌ها و بازکننده‌هاى مهره‌اى پشتى و کمرى
- تحت ترقوه‌اى (ثابت‌کننده ترقوه براى عمل عضله جناغى چنبرى پستاني)