تندرستي، تفريحات سالم و حرکات ريتميک به‌عنوان حوزه‌هاى همبستهٔ تربيت بدنى و ورزش شناخته شده‌اند. اين حوزه‌ها با تربيت بدنى و ورزش اهداف مشترک بسيارى دارند. مانند تکامل کل وجود شخص و توجه به سطح کيفى زندگي. البته محتواى موضوع و شيوهٔ رسيدن به اهداف در حوزه‌هاى همبسته متفاوت است. اتحاديهٔ آمريکايى تندرستي، تربيت بدني، تفريحات سالم و حرکات ريتميک(AAHPERD) منظم‌ترين سازمان ملى و منعکس کنندهٔ ارتباط بين رشته‌هاى مختلف است.

تندرستى

آموزش بهداشت، آمادگى کلى فرد يعنى بهداشت جسماني، ذهني، اجتماعي، هيجانى و روانى را در نظر دارد. بهداشت داراى سه بخش آموزشي، خدماتى و بهداشت محيط زيست است.


آموزش اصول زندگى سالم از اهداف بخش آموزشى است. آموزش بهداشت توسط مؤسسات تربيتي، مراکز بهداشت عمومى و برنامه‌هاى خصوصى صورت مى‌گيرد که تمام رده‌هاى سنى از پيش از دبستان تا سالمندان را در بر مى‌گيرد. برنامه‌هاى آموزشى شامل پيشگيرى از بيمارى‌ها، بهداشت رواني، تغذيه، آمادگى جسماني، کاهش اضطراب و فشار روانى و مبارزه با سوء استفاده از داروها و الکل است.


بخش خدماتى دومين بخش آموزش بهداشت است. خدمات ارائه شده در اين بخش براى توسعه و حفظ بهداشت عمومى در يک سطح رضايت‌بخش و قابل قبول است. اين خدمات در تمام مراکز تربيتى عرضه مى‌شود و امروزه بخش مکمل خدمات بهداشتى کارمندى است که به‌وسيلهٔ اتحاديه‌ها ارائه مى‌شود و شامل معاينات منظم چشمي، مراقبت از فشار خون و کلسترول و معاينات دسته‌جمعى براى تشخيص سرطان است.


بخش خدماتى دومين بخش آموزش بهداشت است. خدمات ارائه شده در اين بخش براى توسعه و حفظ بهداشت عمومى در يک سطح رضايت‌بخش و قابل قبول است. اين خدمات در تمام مراکز تربيتى عرضه مى‌شود و امروزه بخش مکمل خدمات بهداشتى کارمندى است که به‌وسيلهٔ اتحاديه‌ها ارائه مى‌شود و شامل معاينات منظم چشمي، مراقبت از فشار خون و کلسترول و معاينات دسته‌جمعى براى تشخيص سرطان است.

تفريحات سالم

تفريحات سالم از ديگر حوزه‌هاى وابسته به تربيت بدنى و ورزش است. فعاليت‌هايى اختيارى که به‌وسيلهٔ آنها فرد از نظر روحى و جسمى بازپرورى مى‌شود، براى تمام رده‌هاى سنى ضرورى است. با تفريحات سالم افراد استفادهٔ مفيد و سازنده از اوقات فراغت را ياد مى‌گيرند.


موضوع تفريحات سالم دوران شکوفايى و رشد خود را پشت سر مى‌گذارد. فعاليت‌ها و برنامه‌هاى تفريحى و افراد شرکت‌کننده در اين نوع از فعاليت‌ها به‌طور چشمگيرى افزايش يافته‌اند که افزايش اوقات فراغت و بالا رفتن سطح درآمدها در اين شکوفايى دخيل بوده است. نگرانى از مسائل زيست محيطي، مراجع ملى و محلى را بر آن داشته تا با چاره‌انديشى و اعمال مديريت صحيح در هنگام تهيه و توسعهٔ وسايل تفريحى در فضاى آزاد، در حفظ محيط زيست کوشا باشند.


با افزايش فرصت تفريحات، مدارس، جامعه و بخش خصوصى جهت برآورده ساختن نيازهاى آمادگى جسمانى و اوقات فراغت انواع خدمات را ارائه مى‌دهند. برنامه‌هاى آمادگى جسمانى در کارگاه‌ها، ليگ‌هاى ورزشى بخش صنعتي، برنامه‌هاى تفريحى ورزشى بخش تجارى و اجتماعي، ليگ‌هاى تفريحى رقابتى براى خانم‌ها و آقايان در رده‌هاى سنى و در رشته‌هاى مختلف، کلينيک‌هاى آموزشى و فراهم آوردن لوازم تفريحي، به‌طور کلى در حال توسعه هستند. همواره با افزايش مراکز اجتماعى ارائه‌دهندهٔ خدمات تفريحى امکانات مدارس در ساعات غيرآموزشى نيز مورد استفادهٔ افراد قرار مى‌گيرند و بسيارى از خانواده‌ها نيز به‌صورت مستقل برنامه‌‌هاى تفريحى را دنبال مى‌کنند.


تفريحات سالم نيز مانند تربيت بدنى و ورزش در بهبود سطح کيفى زندگى مؤثر است و فرصت فعاليت آزادانه از طريق تفريحات فراهم مى‌آيد.

حرکات ريتميک

حرکات ريتميک سومين حوزهٔ وابسته به تربيت بدنى و ورزش است. اين حرکات فعاليت‌هايى عمومى هستند آميخته‌اى از حرکت و هنر، حرکات ريتميک يعنى بيان زيبايى‌شناسى (Aesthetic expression) در قالب حرکت.


مردم به‌دلايل مختلف به اين نوع از فعاليت‌ها مى‌پردازند. حرکات ريتميک رابط ايده‌ها و احساسات و به‌عنوان هنر خلاق است و مانند ساير هنرها مکمل تجارت تربيتى است. اين حرکات در چارچوب يک فعاليت تفريحى لذت‌بخش و آرامش‌بخش صورت مى‌‌گيرد و وسيله‌اى براى اظهار خود (Self - expression) افکار، احساسات، ابزارى براى درمان، افزايش‌دهندهٔ آمادگى جسمانى و کاهندهٔ اضطراب است.


ميراث‌هاى فرهنگى از طريق حرکات ريتميک منعکس و منتقل مى‌گردد. در دو دههٔ گذشته حرکات ريتميک هوازى و حرکاتى همراه با موزيک براى توسعهٔ ميزان آمادگى جسماني، به‌خوبى گسترش يافته است.


بهداشت و تندرستي، تفريحات و حرکات ريتميک به تربيت بدنى و ورزش وابسته‌اند و هدف آنها پرورش تمام ابعاد وجودى انسان و بهبود سطح کيفى زندگى اوست. ارتقاى سطح تندرستي، دنبال کردن فعاليت‌هاى مفيد تفريحي، و اظهارات خلاق از طريق حرکات ريتميک، تجاربى هستند که همراه فعاليت‌هاى حرکتى در قلمرو تربيت بدنى و ورزش، استعداد بهبود زندگى را در تمام افراد به‌وجود مى‌آورند. البته شکوفا ساختن اين استعدادها در گرو رهبرى دست‌اندرکاران حيطه‌هاى تندرستي، تفريح، حرکات ريتميک و تربيت بدنى و ورزش است.