فلسفه، راهنماى تصميم‌گيرى است، و ارزش اين قلمرو از تجارب انسانى را روشن خواهد کرد. فلسفه بايد چگونگى هدايت ورزش براى کمک به بشر را در بر گيرد. و همچنين بايد در تعيين متغيرهاى ورزش تربيتى و ورزش خازج از قلمرو رسمي، ورزش مدارس، کالج‌ها و ساير مؤسسات تربيتى کمک کند. فلسفه بايد به شناخت تاريخ ورزش و آثار مختلف آن در طول سال‌ها کمک کند و نشان دهد چگونه از مقررات سوءاستفاده شده و آنها براى انسان زيان‌بار گشته‌اند. يک فلسفه همچنين راه رسيدن به اجراى برتر در قلمرو قهرمانى را نشان مى‌دهد.