رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ سواد کامپيوترى ۱ ۴۲۵۰ ۳۵۹/۱۶ ۳
۲ سواد کامپيوترى ۲ ۴۲۵۱ ۳۵۵/۰۹ ۲
۳ سيستم عامل ۱ و کارگاه ۴۲۵۵ ۴۵۹/۰۹ ۳
۴ کارگاه بسته‌هاى نرم‌افزارى ۱ ۴۲۵۳ ۴۸۱/۰۷ ۱
۵ برنامه‌سازى کامپيوتر و کارگاه ۴۲۶۵ ۴۸۲ ۳
۶ تجزيه تحليل و طراحى سيستم‌هاى کامپيوتري ۴۲۸۲ ۴۸۲/۳ ۳
۷ زبان‌هاى نسل چهارم ۴۲۸۹ ۴۸۲/۷ ۲
۸ زبان تخصصى ۴۲۶۱ ۴۸۰/۰۸ ۲
۹ سازه‌هاى گسسته ۴۲۶۰ ۴۸۰/۰۶ ۳
۱۰ کارگاه ويراستارهاى کامپيوتري ۴۲۶۶ ۴۸۰/۰۹ ۱
۱۱ رياضى (۵) --- --- ---
۱۲ کار‌آموزي --- --- ۲
۱۳ سخت‌افزار ۱ ۴۲۸۳ ۴۸۱/۰۹ ۲
۱۴ کارگاه سخت‌افزار کامپيوتر ۴۲۸۶ ۴۸۱/۰۸ ۱