رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ ايمنى و کمک‌هاى نخستين ۴/۳۳ ۳۴۶ ۲
۲ بهداشت فردى و عمومي ۴۱۸۰ ۳۵۹/۱۳ ۲
۳ توليد و کاربرد مواد آموزشي ۴۱۳۲ ۳۵۹/۱۸ ۲
۴ زيست‌شناسى (۱) ۴۱۸۱ ۳۵۹/۱۴ ۲
۵ زيست‌شناسى (۲) ۴۱۸۵ ۳۵۹/۱۵ ۲
۶ زيست‌شناسى (۳) ۴۱۸۸ ۴۵۸/۰۲ ۲
۷ روانشناسى عمومى ۴/۳۴ ۳۵۹/۱۱ ۲
۸ اصول و مفاهيم آموزش و پرورش پيش از دبستان ۴۱۸۴ ۴۵۸/۰۱ ۲
۹ بهداشت مادر و کودک ۴/۹۵ ۴۵۸ ۳
۱۰ تغذيه و بهداشت مواد غذائي ۴۱۸۹ ۴۸۱/۰۳ ۲
۱۱ بيمارى‌هاى شايع کودکان ۴۱۹۰ ۴۸۱/۰۲ ۲
۱۲ بهداشت رواني ۴۱۹۱ ۴۸۳ ۲
۱۳ فنون مراقبت و نگهدارى کودک ۴۱۹۲ ۴۸۱/۰۵ ۳
۱۴ مشاهده کودک (در مراکز پيش از دبستان) ۴۱۹۳ ۴۸۱/۰۴ ۱
۱۵ - - - -
۱۶ - - - -
۱۷ کار‌آموزي ۲