رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ اصول استخراج معادن ۲۵۶۰ ۴۵۸/۰۴ ۲
۲ اکتشاف معدن ۲۵۶۱۱ ۴۵۸/۰۳ ۲
۳ تکنولوژى و کارگاه اتومکانيک معدن ۲۵۶۹ ۴۶۹ ۱
۴ چال‌زنى و آتش‌کاري ۲۵۶۲ ۴۶۲/۷ ۳
۵ رسم فنى عمومى ۱۵۰۰ ۳۵۷/۰۷ ۱
۶ رسم فنى (۱) ۱۵۳۳ ۳۵۶/۰۸ ۱
۷ زمين‌شناسي ۲۵۷۲ ۴۶۶/۰۶ ۲
۸ کانى‌شناسى و سنگ‌شناسى آزمايشگاه ۲۵۷۵ ۳۵۷/۰۹ ۳
۹ مبانى تکنولوژى برق صنعتى ۱۵۳۴ ۳۵۶/۰۱ ۲
۱۰ کارگاه مکانيک عمومى ۱۵۰۲ ۳۵۶/۰۷ ۲
۱۱ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويس ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۳
۱۲ نقشه‌بردارى عمومى و عمليات ۲۵۷۳ ۴۹۶/۰۵ ۳
۱۳ نقشه‌بردارى معدن و عمليات ۲۵۷۴ ۳۷۶/۰۲ ۳
۱۴ آزمايش‌هاى شيمى ۱۱۶۳ ۴۷۷/۰۵ ۰/۵
۱۵ شيمى (۲) ۲۳۳۱ ۴۷۲/۰۷ ۱/۵
۱۶ شناخت مواد (۱) ۲۹۹۰ ۳۵۸/۰۷
۱۷ شناخت مواد (۲) ۲۹۹۱ ۳۵۹ ۲
۱۸ کار‌آموزي ۲۵۷۱ ۱
۱۹ رياضى (۵) ۱۵۱۲ ۴۸۲/۰۸ ۲