رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ اجزاء ماشين ۱ ۱۵۳۲ ۳۵۶/۳ ۱
۲ اجزاء ماشين ۲ ۱۵۳۶ ۴۶۶/۳ ۱
۳ تکنولوژى برش و تغيير شکل نيم‌ساخته‌هاى فلزي ۱۶۹۵ ۴۷۰/۹ ۱
۴ کارگاه برش و تغيير شکل نيم‌ساخته‌هاى فلزي ۱۶۹۲ ۴۶۰/۹ ۲
۵ تکنولوژى جوشکارى با شعله گاز ۱۶۹۷ ۴۷۴/۸ ۱
۶ کارگاه جوشکارى با شعله گاز ۱۶۹۸ ۴۷۹/۲ ۲
۷ رسم فنى عمومى ۱۵۰۰ ۳۵۷/۷ ۱
۸ رسم فنى ۱ ۱۵۳۳ ۳۵۶/۸ ۱
۹ رسم فنى ۲ ۱۹۳۷ ۴۷۶/۷ ۱
۱۰ رسم فنى ۳ ۱۷۰۲ ۴۷۷/۳ ۱
۱۱ شناخت مواد صنعتي ۱۵۰۱ ۳۵۶/۰۶ ۱
۱۲ متالورژى عمومى ۱۷۰۱ ۴۸۰/۳ ۱
۱۳ تکنولوژى جوشکارى برق (قوسى - مقاومتي) ۱۶۹۱ ۴۶۹/۱ ۱
۱۴ کارگاه جوشکاری قوسی الکتریکی و مقاومتی ۱۶۹۰ ۴۷۶/۶ ۲
۱۵ کارگاه مکانيک عمومى ۱۵۰۲ ۳۵۶/۷ ۲
۱۶ تکنولوژى برش و تغيير شکل نيم‌ساخته‌هاى ۲ ۱۶۹۵ ۴۷۶/۸ ۱
۱۷ کارگاه برش و تغيير شکل نيم‌ساخته‌هاى ۲ ۱۶۹۶ ۴۵۸/۵ ۲
۱۸ محاسبات فنى ۱ ۱۵۳۰ ۳۵۶ ۲
۱۹ حفاظت ايمنى و بهداشت محيط کار ۱۶۹۴ کتابخانه‌اي ۱
۲۰ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسى ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۳
۲۱ - - - -
۲۲ کار‌آموزي ۱۷۰۰ ۱