رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ محاسبات فنى عمومى - ۳۵۹/۶ ۱
۲ رسم فنى و نقشه‌کشى (۱) - ۳۵۵/۷ ۲
۳ کارگاه محاسبه و ترسيم (۱) - ۱
۴ نقشه‌بردارى عمومى ۱ - ۲
۵ عمليات نقشه‌بردارى عمومى (۱) - ۱
۶ رسم فنى عمومى - ۳۵۷/۷ ۱
۷ فتوگرامترى (۱) - ۲
۸ عمليات فتوگرامترى (۱) - ۱
۹ خاک و تکنولوژى ساختمان - ۳۵۵/۸ ۲
۱۰ نقشه‌بردارى عمومى (۲) - ۳
۱۱ عمليات نقشه‌بردارى عمومى (۲) - ۲
۱۲ کارگاه محاسبه و ترسيم (۲) - ۲
۱۳ هندسه مقدمات ترسى فنى - ۳۵۵/۳ ۱
۱۴ تکنولوژى و کارگاه کنترل و نگهدارى دستگاه‌هاى نقشه‌برداري - ۲
۱۵ مبانى نقشه‌برداري - ۲
۱۶ کار‌آموزى - ۲
۱۷ - - - -
۱۸ - - - -
۱۹ - - - -
۲۰ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسي ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۳