رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ الياف نساجى (۱) ۲۴۴۰ ۴۷۰/۱ ۱
۲ الياف نساجى (۲) ۲۴۴۵ ۴۷۹ ۱
۳ ريسندگى سيستم پنبه‌اى (۱) ۲۴۴۲ ۴۶۸/۴ ۲
۴ ريسندگى سيستم پنبه‌اى (۲) ۲۴۴۹ ۴۷۵/۶ ۲
۵ کارگاه ريسندگى سيستم پنبه‌اى (۱) ۲۴۴۴ ۴۵۸/۹ ۲
۶ کارگاه ريسندگى سيستم پنبه‌اى (۲) ۲۴۵۲ ۴۵۸/۷ ۱
۷ رنگرزى (۱) ۲۴۴۱ ۴۶۳/۳ ۱
۸ رنگرزى (۲) ۲۴۴۸ ۴۶۸/۱ ۱
۹ کارگاه رنگرزى (۱) ۲۴۴۳ ۴۷۲/۴ ۱
۱۰ کارگاه رنگرزى (۲) و چاپ ۲۴۵۱ ۴۷۷/۱ ۱
۱۱ شيمى آلى (۱) ۲۴۵۴ کتابخانه‌اي ۱
۱۲ شناخت مواد نساجى ۲۴۵۵ ۳۵۹/۱۷ ۱
۱۳ شناخت صنايع نساجى ۲۴۵۶ ۳۵۹/۲۰ ۲
۱۴ اصول چاپ کالاى نساجى ۲۴۴۷ ۴۷۲/۰۲ ۱
۱۵ تأسيسات نساجى ۲۴۴۶ ۴۶۶/۰۱ ۱
۱۶ مبانى تکنولوژى برق صنعتى ۱۵۳۴ ۳۵۶/۰۱ ۲
۱۷ کارآموزى (۱) ۲۴۵۳ -- ۲
۱۸ رياضى (۵) ۱۵۱۲ ۴۸۲/۰۸ ۲
۱۹ فيزيک (۲) ۱۵۱۰ ۴۱۵/۰۸ ۲
۲۰ - - - -
۲۱ - - - -
۲۲ - - - -
۲۳ - - - -
۲۴ - - - -
۲۵ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسي ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۳
۲۶ رسم فنى (۱) ۱۵۳۳ ۳۵۶/۰۸ ۱
۲۷ رسم فنى عمومى ۱۵۰۰ ۳۵۷/۰۷ ۱
۲۸ شناخت مواد (۱) ۲۲۹۰ ۳۵۸/۰۷ ۱
۲۹ شناخت مواد (۲) ۲۲۹۱ ۳۵۹ ۲
۳۰ کارگاه مکانيک عمومى ۱۵۰۲ ۳۵۶/۰۷ ۲
۳۱ - - - -