رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ تأسيسات بهداشتى ۱ ۱۸۴۰ ۲
۲ تأسيسات بهداشتى ۲ ۱۸۴۶ ۴۶۴/۳ ۲
۳ کارگاه تأسيسات بهداشتى ۱ ۱۸۴۲ ۴۶۱/۱ ۲
۴ کارگاه تأسيسات بهداشتى ۲ ۱۸۵۰ ۴۶۱/۲ ۲
۵ تکنولوژى تأسيسات بهداشتى ۱ ۱۸۷۵ ۴۷۰/۳ ۱
۶ تکنولوژى تأسيسات بهداشتى ۲ ۱/۸۴۷ ۴۶۱ ۱
۷ رسم فنى عمومى ۱۵۰۰ ۳۵۷/۷ ۱
۸ رسم فنى ۱ ۱۵۳۳ ۳۵۶/۸ ۱
۹ نقشه‌کشى معمارى ۱۸۴۴ ۴۶۵/۰۸ ۱
۱۰ نقشه‌کشى تأسيسات بهداشتى گازرسانى ۱۸۵۲ ۴۶۴/۰۴ ۱
۱۱ تکنولوژى و کارگاه جوشکارى ۱۵۳۷ ۳۵۶/۴ ۲
۱۲ کارگاه تخصصى ۱ ۱۸۴۳ ۴۶۵/۹ ۱
۱۳ کارگاه تخصصى ۲ ۱۸۵۱ ۴۶۲/۴ ۱
۱۴ کارگاه مکانيک عمومي ۱۵۰۲ ۳۵۶/۷ ۲
۱۵ مبانى تکنولوژى برق صنعتى ۱۵۳۴ ۳۵۶/۱ ۲
۱۶ گازرسانى ساختمان ۱۸۴۸ ۴۷۰/۴ ۱
۱۷ محاسبات فنى ۱ ۱۵۳۰ ۳۵۶ ۲
۱۸ اجزاء ماشين ۱۵۳۲ ۳۵۶/۳ ۱
۱۹ شناخت مواد صنعتى ۱۵۰۱ ۳۵۶/۶ ۱
۲۰ - - - -
۲۱ رياضى ۵ ۱۵۱۲ ۴۸۲/۰۸ ۲
۲۲ فيزيک ۲ - - -
۲۳ - - - -
۲۴ - - - -
۲۵ - - - -
۲۶ - - - -
۲۷ - - - -
۲۸ کار‌آموزى ۲