رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ اصول اندازه‌گيرى الکتريکى ۲۱۶۴ ۴۶۴/۰۶ ۲
۲ الکترونيک عمومى ۱ ۲۱۲۵ ۴۶۱/۰۹ ۳
۳ تکنولوژى و کارگاه برق صنعتي ۲۱۶۰ ۴۶۳/۰۵ ۱
۴ رسم فنى عمومى ۱۵۰۰ ۳۵۷/۰۷ ۱
۵ رياضى ۵ (شاخه فنى و حرفه‌اي) ۱۵۱۲ ۴۸۲/۰۸ ۲
۶ رياضى ۶ ۱۱۹۸ ۴۷۵/۰۸ ۲
۷ شناخت مواد صنعتى ۱۵۰۱ ۳۵۶/۰۶ ۱
۸ کارآموزى ۱ ۲۱۷۸ -- ۱
۹ کارگاه تعمير لوازم خانگى ۲۱۶۵ ۴۷۱ ۱
۱۰ کارگاه سيم‌پيچى ۲۱۶۳ ۴۷۱/۰۱ ۱
۱۱ کارگاه سيم‌‌کشى ۱ ۲۰۶۲ ۳۵۷/۰۸ ۱
۱۲ کارگاه سيم‌کشى ۲ ۲۱۶۲ ۴۶۹/۰۴ ۱
۱۳ کارگاه مکانيکى عمومى ۱۵۰۲ ۳۵۶/۰۷ ۲
۱۴ ماشين‌هاى الکتريکى ۱ ۳۰۳۶ ۴۶۷/۰۴ ۳
۱۵ ماشين‌هاى الکتريکى ۲ ۲۱۶۷ ۴۷۲ ۴
۱۶ مبانى برق ۱ ۲۰۶۰ ۳۵۸/۰۱ ۲
۱۷ مبانى برق ۲ ۲۰۶۳ ۳۵۸/۰۲ ۳
۱۸ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسى (فنى و حرفه‌اي) ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۳
۱۹ مدارهاى الکتريکى ۱ ۲۰۶۶ ۴۶۶/۰۵ ۳