رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ ملوانى (۱) ۲۸۹۲ ۳۵۶/۰۲ ۲
۲ ملوانى (۲) ۲۸۹۷ ۳۵۸/۰۵ ۱
۳ بقاء در دريا ۲۸۹۶ ۳۵۷/۰۳ ۱
۴ کمک‌هاى اوليه پزشکى در دريا ۲۸۹۰ ۳۵۷/۰۴ ۱
۵ آتش‌نشاني ۲۸۹۱ ۳۵۷/۰۲ ۱
۶ مبانى علوم دريائي ۲۸۹۵ ۳۵۹/۰۷ ۱
۷ شناخت شناورها ۲۸۹۳ ۳۵۸/۰۳ ۲
۸ آشنائى با دستگاه‌هاى کمک ناوبري ۳۰۳۹ ۴۷۰/۰۵ ۲
۹ الکترونيک عمومى (۱) ۲۰۸۳ ۴۶۱/۰۹ ۳
۱۰ رسم فنى عمومى ۱۵۰۰ ۳۵۷/۰۷ ۱
۱۱ روش مخابرات بين‌المللى دريائي ۲۹۲۲ ۴۶۴ ۲
۱۲ کارگاه سيم‌کشى ۲۰۶۲ ۳۵۷/۰۸ ۱
۱۳ ماشين‌هاى الکتريکى ۲۸۹۸ ۴۶۷/۰۴ ۳
۱۴ مبانى برق (۱) ۲۰۶۰ ۳۵۸/۰۱ ۲
۱۵ مبانى برق (۲) ۲۰۶۳ ۳۵۸/۰۲ ۳
۱۶ مبانى تکنولوژى برق صنعتى ۱۵۳۴ ۳۵۶/۰۱ ۲
۱۷ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسى ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۳
۱۸ - - - -
۱۹ - - - -
۲۰ - - - -
۲۱ کارآموزي ۱