رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ رسم فنى عمومى ۱۵۰۰ ۳۵۷/۰۷ ۱
۲ آزمايشگاه مواد سيمان ۲۶۲۳ ۱
۳ آزمايشگاه شيمى سيمان ۲۶۳۱ ۱
۴ مبانى توليد سيمان ۲۶۲۴ ۲
۵ توليد سيمان (۱) ۲۶۲۵ ۲
۶ شيمى سيمان ۲۶۲۶ ۲
۷ - - - -
۸ کارگاه مکانيک عمومى ۱۵۰۲ ۳۵۶/۰۷ ۲
۹ مبانى تکنولوژى برق صنعتى ۱۵۳۴ ۳۵۶/۰۱ ۲
۱۰ فيزيک (۲) ۱۵۱۰ ۲
۱۱ رياضى (۵) ۱۵۰۹ ۲
۱۲ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسي ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۳
۱۳ موازنه مواد و انرژى ۲۴۲۷ ۲
۱۴ راهبرى تجهيزات سيمان‌سازي ۲۶۲۸ ۲
۱۵ مواد اوليه و استخراج ۲۶۲۱ ۲
۱۶ مواد نسوز و نسوزکارى ۲۶۳۲ ۲
۱۷ آزمايشگاه فيزيک سيمان ۲۶۳۰ ۱
۱۸ توليد سيمان (۲) ۲۶۲۲ ۲
۱۹ تعمير و نگهدارى در صنعت سيمان ۲۶۲۹ ۲
۲۰ کار‌آموزى ۱