رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ اجزاء ماشين ۱ ۱۵۳۲ ۳۵۶/۳ ۱
۲ اجزاء ماشين ۲ ۱۵۳۶ ۴۶۶/۳ ۱
۳ اندازه‌گيرى دقيق و آزمايشگاه ۱۵۳۸ ۴۷۳/۲ ۲
۴ تکنولوژى و کارگاه جوشکاري ۱۵۳۷ ۳۵۶/۴ ۲
۵ تکنولوژى و کارگاه ريخته‌گري ۱۵۳۱ ۳۵۷/۶ ۲
۶ تراشکارى ۱ ۱۵۳۹ ۴۶۶ ۲
۷ کارگاه ساخت ۱۵۷۲ ۴۷۴/۴ ۲
۸ خواص مواد صنعتى ۱۵۴۲ ۴۶۵ ۱
۹ شناخت مواد صنعتي ۱۵۰۱ ۳۵۶/۰۶ ۱
۱۰ رسم فنى عمومى ۱۵۰۰ ۳۵۷/۷ ۱
۱۱ رسم فنى ۱ ۱۵۳۳ ۳۵۶/۸ ۱
۱۲ نقشه‌کشى عمومى ۱ ۱۵۷۰ ۴۶۲/۳ ۲
۱۳ نقشه‌کشى عمومى ۲ ۱۵۷۳ ۴۶۲/۱ ۲
۱۴ هندسه ترسيمى ۱ ۱۵۷۱ ۴۶۱/۷ ۱
۱۵ هندسه ترسيمى ۲ ۱۵۱۴ ۴۶۷/۶ ۱
۱۶ کارگاه مکانيک عمومى ۱۵۰۲ ۳۵۶/۷ ۲
۱۷ محاسبات فنى ۱ ۱۵۳۰ ۳۵۶ ۲
۱۸ محاسبات فنى ۲ ۱۵۴۰ ۴۶۱/۸ ۲
۱۹ - - - -
۲۰ - - - -
۲۱ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسي ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۳ ۳
۲۲ کار‌آموزي ۱۵۸۹ ۱