رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ دامپرورى ۴۶۰۵ ۳۵۷ ۲
۲ عمليات کارگاهى ۴۶۱۴ ۴۶۴/۸ ۲
۳ موتورهاى احتراقى ۴۶۱۲ ۴۸۲/۴ ۱
۴ اجزاء ماشين (۱) ۱۵۳۲ ۳۵۶/۳ ۱
۵ منابع طبيعى ۴۶۰۴ ۳۵۸ ۱
۶ ماشين‌هاى تهيه زمين ۴۶۱۶ ۴۸۲/۹ ۳
۷ پمپ‌ها ۴۶۱۵ ۴۸۳/۴ ۱
۸ سرويس و کاربرد تراکتور ۴۶۱۷ ۴۸۲/۵ ۳
۹ فيزيک (۲) ۱۱۴۴ ۴۷۵/۹ ۲
۱۰ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسى ۱۲۱۴ ۲۶۶/۲ ۳
۱۱ رسم فنى عمومى ۱۵۰۰ ۳۵۷/۷ ۱
۱۲ رسم فنى (۱) ۱۵۳۳ ۳۵۶/۸ ۱
۱۳ آب و خاک (۱) ۴۶۰۰ ۳۵۷/۱ ۱
۱۴ اصول زراعت و باغبانى ۴۶۰۱ ۳۵۸/۴ ۲
۱۵ رياضى (۵) ۱۵۱۲ ۴۸۲۸ ۲
۱۶ کار‌آموزى ۴۶۱۸ ۱
۱۷ ماشين‌هاى کشاورزى ۴۶۰۳ ۳۵۶/۹ ۲
۱۸ موتورهاى الکتريکى جريان متناوب ۴۶۱۳ ۱
۱۹ زيست (۱) و آزمايشگاه ۴۶۰۸ ۳۵۵/۴ ۲
۲۰ صنايع غذائى (۱) ۴۶۰۲ ۳۵۷/۹ ۱
۲۱ منابع طبيعى ۴۶۰۴ ۳۵۸ ۱
۲۲ شناخت مواد صنعتى ۱۵۰۱۱ ۳۵۶/۶ ۱
۲۳ - - - -
۲۴ - - - -
۲۵ - - - -
۲۶ - - - -