آفتاب

تطور و تاریخچه جامعه شناسی

تطور و تاریخچه جامعه شناسی

جامعه شناسی مطالعه قوانین و فرایندهای اجتماعی است که مردم را نه تنها به عنوان افراد و اشخاص بلکه به عنوان اعضای انجمن ها، گروه ها و نهادهای اجتماعی شناسانده و مورد بررسی قرار می دهد.

کد N529976

وبگردی