رئیس جمهور «ایجاد اشتغال و رفاه » را دستاورد راهبردی سیاست كارآفرینانه عنوان و تصریح كرد: توسعه فرهنگ و دانش كارآفرینی عامل و محرك اصلی در دستیابی به اهداف آرمانی سند چشم انداز ۲۰ ساله و تحقق شعارهای چهارگانه دولت نهم است.

به نقل از دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد در پیامی به همایش «كارآفرینی» با اشاره به لزوم تدوین سند ملی توسعه كارآفرینی خاطر نشان كرد: حركت به سوی دانشگاه كارآفرین باید رویكرد نوین آموزش عالی باشد.

متن كامل پیام رییس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نقش شایسته كارآفرینی و تاثیر آن در رشد و توسعه اقتصادی ، رقابت ، شغل آفرینی ، اشتغال زایی پایدار ، استقرار و توسعه عدالت اجتماعی ، حضور گسترده و فعال در بازارهای جهانی ، فقرزدایی و افزایش امید به زندگی ، شاد زیستی و سایر آرمان های اجتماعی بر كسی پوشیده نیست . دستاورد راهبردی سیاست كارآفرینانه ، دو پیامد مهم ایجاد اشتغال و ایجاد رفاه است كه این دو با هم در خدمت توسعه اجتماعی خواهند بود .

از سوی دیگر ، تحولات و دگرگونی های شگرف و عظیمی كه به دلیل رشد فزاینده افزایش دانش، صنعت و فناوری در زندگی نوع بشر رخ داده موجب شده تا كشورهای مختلف راهكارهای مناسب و موثری را برای بهره¬گیری هر چه بیشتر از این تحولات بیابند و به كار بندند. اندیشمندان و خردورزان كارآفرینی را از مهمترین این راهكارها دانسته اند كه در جهان كنونی مورد توجه بسیاری از كشورها قرار گرفته است .

دستیابی به اهداف آرمانی سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و نیز تحقق كامل اهداف برنامه چهارم توسعه و شعارهای ۴ گانه دولت نهم (عدالت گستری ، خدمت به بندگان خدا ، مهرورزی و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی ) مستلزم توسعه فرهنگ و دانش كارآفرینی به عنوان عامل و محرك اصلی است .

گسترش فرهنگ كارآفرینی و توسعه كسب و كار ، ارزش آفرینی ، تولید و توسعه خدمات و محصولات ارزشمند بیش از هر جا، زیبنده و شایسته جامعه اسلامی است . از این رو لازم است برای توسعه كارآفرینی در سطح ملی ، نسبت به موارد ذیل اهتمام جدی به عمل آید.

۱- شناسایی و استفاده از ظرفیت های كارشناسی كشور در قالب الگوهای سازماندهی خبرگان ملی به منظور شناسایی دورنماها، چالش ها ، استراتژی ها و اهداف استراتژیك توسعه فعالیت های كارآفرینی در كشور .

۲- تدوین سند ملی توسعه كارآفرینی در قالب لوایح قانونی

۳- توسعه انواع كارآفرینی فردی، سازمانی ، عمومی ، اجتماعی به ویژه فعالیت های كارآفرینانه بخش خصوصی به عنوان استراتژی توسعه ملی

۴- طراحی و بكارگیری هوشمندانه نظام های سنجش و توسعه كارآفرینی و ارزشیابی محیط كارآفرینی در كشور به منظور هدایت اثر بخش استراتژی ها و سیاست های توسعه كارآفرینی .

۵- توسعه نهادهای آموزشی – پژوهشی توانمند برای توسعه كارآفرینی در كشور

۶- جهان آموزش عالی پس از دو انقلاب بر محور آموزش و پژوهش، اكنون انقلاب كارآفرینی را فرا روی خود دارد و در انقلاب كارآفرینی ماموریت دانشگاه ها ایفای نقش در توسعه اقتصادی – اجتماعی كشور است .اینك كه ظرفیت های آموزش عالی كشور به حد نیاز نزدیك می شود ، رویكرد آموزش عالی باید به تربیت دانش آموختگان توانمند و متناسب با نیازهای بازار كار و كارآفرینی باشد. دانشگاه ها باید با مطالعه بازخور فعالیت های خود هر چه بیشتر توسعه كارآفرینی را بین دانشجویان و اعضای هیات علمی مورد توجه قرار دهند و بخش مهمی از تحقیقات دانشگاهی را در خدمت نیازهای اقتصادی – اجتماعی جامعه قرار دهند . حركت به سوی دانشگاه كارآفرین، رویكرد نوین آموزش عالی.

۷- وزارت علوم با بهره گیری از قابلیت های دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران ، هر چه سریع تر برنامه های مربوط به ایجاد رشته ها و گرایش های كارآفرینی را در مقطع كارشناسی ارشد و دكترا برای دانشگاه ها تدوین نماید. به طوری كه درآینده هر دانشگاه متناسب با نیازهای توسعه كشور و استان و بر اساس مزیت های موجود در دانشگاه رشته تخصصی كارآفرینی خاص خود را اجرا نماید.

۸- دستگاه های دولتی مسوول بخش های اقتصادی – اجتماعی در حوزه فعالیت خود امكانات رشد كسب و كار را برای دانشجویان كارآفرینی فراهم نمایند تا در آینده شاهد تاسیس شركت های دانش محور در بخش های مختلف كشور باشیم .

۹- وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، فرآیند توسعه كارآفرینی در دانشگاه ها را تسریع و تسهیل نماید به طوری كه دانشگاه های فنی و صنعتی به محل تولید و فناوری و نوآوری تبدیل شوند و دانشجویان بر اساس مسایل واقعی جامعه آموزش ببینند و درصد بالایی از دانش آموختگان دانشگاه ها ، شركت دانش محور تاسیس نمایند .

این جانب همكاری وزارتین كار و امور اجتماعی و علوم، تحقیقات و فناوری را درتاسیس دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران به عنوان قطب علمی كارآفرینی ارج می نهم و انتظار دارم با مساعی دانشگاه تهران ، هر چه سریع¬تر برنامه توسعه دانشكده كارآفرینی برای ایفای نقش ملی برای اینجانب ارسال شود.