رئیس سابق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان نماینده جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت كشور منصوب شد.

با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمود محمدی‌عراقی رئیس سابق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت كشور منصوب شد.

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر اساس قانون، با امضای این حكم، رسما محمدی عراقی را به این سمت منصوب كرد.