جشنواره بین المللی روستا بعنوان تنها جشنواره ای که به فرهنگ وهنرروستا وروستایی می پردازد ونظرهنرمندان را به پرداختن به مقوله های روستایی بدورازهرگونه شعارزدگی معطوف می نماید توسط گروه تلویزیونی جهاد درمجموعه معاونت ترویج ونظام بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی به صورت دوسالانه برگزارمی گردد . دربخش جنبی فیلم فجرامسال، جشنواره روستا با مدیران تلویزیونی شرکت می کند . دکتررضا پورحسین مدیرشبکه ۲سیما، دکترحسین کرمی مدیرشبکه ۴سیما، مجید رجبی معمار مدیرشبکه ۵سیما، سید غلامرضا میرحسینی مدیرگروه فرهنگی - اجتماعی شبکه ۳سیما و مهدی فرجی برزگر، مدیرگروه فیلم وسریال شبکه اول سیما این مدیران تلویزیونی هستند. به گفته فرشید فهیم، دبیرجشنواره روستا، خوش ساخت بودن اثرومورد اقبال قرارگرفتن ازسوی مردم ، توجه ویژه اثربه فرهنگ وهنرروستا به دورازاستفاده ازابزاری ازلوکیشن های بکروزیبای روستا ، همچنین تبیین جایگاه فیلم درتوسعه پایداربخش کشاورزی ازمهمترین شاخص های داوری دربخش جنبی بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجرازنگاه داوران جشنواره روستا می باشد .