مدارس اسلامی هندوستان به ویژه مدارسی که در ایالت بنگال غربی قرار دارند همزمان با ارائه علوم مدرن به دانش آموزان، ارزشهای تساهل دینی را ترویج کرده و زمینه ایجاد هماهنگی میان پیروان ادیان را در جامعه فراهم می کنند.به نقل از رویترز، کانتی بیسواس وزیر آموزش و پرورش ایالت بنگال غربی هندوستان گفت: هدف فعالیت مدارس اسلامی این ایالت ترویج تساهل و هماهنگی مشترک میان پیروان ادیان مختلف در جامعه است.

وی همچنین تصریح کرد: بسیاری از مردم به دشواری این حقیقت را می پذیرند، اما مدارس اسلامی این ایالت آموزش مدرن را بدون توجه به دین به دانش آموزان ارائه می دهند. آموزش در این مدارس به نحوی صورت می گیرد که اذهان جوانان با ارزشهای تساهل دینی آشنا شود و توجه ویژه ای به آن مبذول دارند.

مقامات رسمی ایالت بنگام غربی در سال ۱۹۷۷ اقدام به بررسی مجدد فعالیت مدارس اسلامی کردند و درکنار تدریس قرآن درسهای علوم اجتماعی و تاریخ را نیز جای دادند.درسهای جغرافی، علوم و ریاضی نیز پس از سال ۲۰۰۲ به برنامه درسی مدراس اسلامی اضافه شد و طرح آموزش زبانهای خارجی نیز به زودی به مرحله اجرا گذاشته می شود.

این تغییرات در مدارس موجبات توجه آموزگاران و دانش آموزان غیر مسلمان این ایالات را نیز فراهم کرده است. در حال حاضر ۲۵ درصد از ۴۰۰ هزار دانش آموز این ایالت در مدارس اسلام تحصیل کرده و ۱۵ درصد از ۱۰ هزار نفر آموزگار این مدارس را غیر مسلمانان تشکیل داده اند.پیروان آیین هندو قسمت اعظمی از جمعیت ۸۰ میلیونی ایالت بنگال هندوستان را تشکیل داده اند، این در شرایطی است که یک چهارم ازجمعیت این ایالت مسلمان هستند.تاپاس لایک، مدیر یکی از مدارس اسلامی در کلکته جنوبی که پیرو آیین هندو است همراه چند نفر از هم کیشان خود در این مدرسه فعالیت می کند.وی در این رابطه اظهار داشت: دانش آموزان مسلمان به ما و همکلاسی های غیر مسلمان خود احترام می گذارند.

سواپان پرامانیک، جامعه شناس برجسته و نایب رئیس دانشگاه ویدیا ساگار در کلکته که از مدارس اسلامی هندوستان فارغ التحصیل شده، اظهار داشت که درک جوامع از فرهنگها و ادیان مختلف به ساکنان هر منطقه کمک می کند شکافهایی که از عدم اعتماد به وجود آمده از میان برود.وی همچنین یادآور شد که مدارس اسلامی هندوستان موجب تغییرات چشمگیری در دیدگاه مسلمانان و هندوها شده اند به نحوی که این دیدگاه ها از سوی دانش آموزان به والدین و پس از آن به سراسر جامعه منتقل می شود و شرایط ایجاد هماهنگی و تساهل درجامعه محقق خواهد شد.احمد حسن عمران، دبیرکل شورای مسلمانان بنگال ضمن تأیید این اظهارات گفت: در دهه ۱۹۷۰، سوء تفاهمی میان جامعه هندوستان به وجود آمده که طی آن مسلمانان را با دیدگاه های منفی درنظر می گرفتند، اما این باورهای نادرست به تدریج از بین رفت.