زندگی شاید... عبور گیج رهگذری باشد...

عکس روز, تصویر روز, عکس

فروغ فرخزاد

زندگی شاید...
عبور گیج رهگذری باشد
که کلاه از سر بر می‌دارد
و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می‌گوید:
صبح بخیر
کد N2084593