بازداشت افرادی که حادثه برج "گرنفل" را مسخره کردند

کد N2002824