تصاویر | ۳۵سال قبل؛ شروع عملیاتی که بیشترین خسارت را به ارتش صدام زد

کد N1987616